ICON studien

Hormonfølsom brystkreft med fjernspredning - immunterapi i kombinasjon med immunogen cellegift (ICON)

STUDIEN ER AVSLUTTET. Fungerer cellegift i kombinasjon med immunterapi fungerer bedre enn cellegift alene mot metastatisk hormonfølsom brystkreft?

Om studien

Hensikten med prosjektet er å sammenligne effekten av nivolumab og ipilimumab i kombinasjon med cellegift med effekten av cellegift alene. Forskning viser at enkelte typer cellegift utløser en immunreaksjon mot brystkreft av typen hormonfølsom brystkreft med spredning. I dette prosjektet er det valgt ut en slik form for «immunogen» cellegift (kombinasjon av doksorubicin og syklofosmfamid) og benytter nivolumab og ipilimumab til å forsterke immunresponsen.

Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter, mens Stavanger universitetssykehus og Sørlandet sykehus HF Kristiansand er deltakende senter.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

ICON: Utprøvning av behandling mot brystkreft med kjemoterapi sammenliknet med behandling med kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må pasienten blant annet være 18 år eller eldre og ha hormonfølsom brystkreft med spredning.

Du finner mer informasjon om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Pasienter som deltar i denne studien vil tilfeldig bli delt inn i to behandlingsgrupper hvor 2 av 5 vil få cellegift (doksorubicin og syklofosmfamid) og 3 av 5 vil få samme cellegift i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab. Hvis pasienten trekkes ut til å få cellegift uten immunterapi, og dette viser seg ikke å være tilstrekkelig til å hindre at sykdommen utvikler seg, vil de kunne få tilbud om å få immunterapi senere.

Før oppstart vil det bli gjort en del undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene vil avgjøre om studien vil passe for pasientens sykdomstilfelle. Undersøkelsene vil omfatte at det tas en ny prøve fra svulstvevet (alternativt kan prøve fra tidligere arkivert svulstvev benyttes ved screening), samt bildeundersøkelser (MR og/eller CT), blod- og urinprøver og fysisk undersøkelse inkl. blodtrykk og puls. For fruktbare kvinner kreves graviditetstest.
Det blir også spurt om tillatelse til å kunne analysere prøver som er tatt av svulsten tidligere. Ved screening og etterfølgende besøk vil pasientene bli spurt om å svare på et spørreskjema om livskvalitet.

Dersom det blir aktuelt å delta i studien, vil man kunne få behandling med nivolumab og ipilimumab i inntil 2 år, men dette vil være avhengig av sykdomsutvikling og effekt av studiemedisinen. Pasientene vil få immunogen cellegift så lenge studielegen mener dette er til nytte for sykdomsutviklingen.

Vær oppmerksom

Dette er en fase II studie, du kan lese mer om de forskjellige fasene her. (farmakologi.no)

Kontaktinformasjon

Du kan melde din interesse for å delta i studien med henvisning fra din lege.

Kontaktperson ved Oslo universitetssykehus: Jon Amund Kyte

Kontaktperson ved Stavanger universitetssykehus: Bjørnar Gilje

Kontaktperson ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand: Christian Kersten

Henvisning sendes til:
Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger
  • Sørlandet sykehus