(Euronet-PHL-C2)

Hodgkin lymfom – studie for nydiagnostiserte barn og ungdom (Euronet-PHL-C2)

Hovedhensikten med hele studien er å helbrede flest mulig pasienter men samtidig bruke strålebehandling til færrest mulig pasienter. For å gi mindre strålebehandling mener vi flere pasienter må ha noe mer intens cellegiftbehandling.

Om studien

Studien bygger på tidligere studier der pasienter med klassisk Hodgkins lymfom i ung alder deles inn i tre risikogrupper. For terapigruppe 2 og 3 er studien i hovdesak en randomisert studie med mål å forbedre behandlingen.Studien bygger på erfaringene fra forrige studie av samme gruppe, Euronet-PHL-C1. Det randomiseres mellom standard COPDAC kurer og mere intensive DECOPDAC kurer for avgjøre om flere pasienter kan helbredes og mer intensiv kjemoterapi kan tillate mindre bruk av strålebehandling. I tillegg til randomiseringen for pasienter i gruppe 2 og 3 er det mindre endringer for guppe 1 (noen får en ekstra kjemoterapikur for å kompensere for at strålebehandling utelates). Det er også endringer i strålebehandlingen, da pasienter som skal ha dette etter de mer intensive DECOPDAC kurene vil få mindre felter enn i tidligere studier.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Andre internasjonale studie på klassisk Hodgkin lymfom hos barn og ungdom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er for barn og ungdom opp til 25 år og som har klassisk Hodgkins lymfom.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus Henvisning til OUS sendes: Oslo universitetssykehus Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Hva innebærer studien?

Alle pasienter får 2 kurer med OEPA kurer først. Deretter gjøres nye bilder, også PET-CT.

Pasienter i terapinivå 1 (tidlige stadier) uten tegn til restaktivitet i PET-undersøkelsen får en videre cellegift kur av typen COPDAC. Pasienter i terapinivå 1 med restaktivitet på PET-CT gir man strålebehandling.

For pasienter med mer avanserte stadier og som skal ha totalt 4 eller 6 kurer vil man prøve ut en mulig mer effektiv cellegiftkombinasjon (DECOPDAC-21) sammenliknet med standardkuren (COPDAC) for de 2 eller 4 siste kurene. Type kur,  COPDAC eller DECOPDAC-21, avgjøres ved randomisering. For barn uten restaktivitet i PET-CT etter de to første OEPA kurene ønsker vi å se om DECOPDAC kurene helbreder flere pasienter. Pasienter med restaktivitet i PET-CT etter 2 kurer får strålebehandling etter siste kur (dvs etter 4. eller 6. kur). Barn som har fått COPDAC, mottar strålebehandling på standard måte mot alle opprinnelige områder der lymfekreften satt. Barn som har fått DECOPDAC-21 får strålebehandling kun av de områder der det fortsatt er restaktivitet i PET-CT etter siste kur. Slik ønsker man samtidig å undersøke om DECOPDAC-21 er en mer effektiv cellegiftbehandling enn COPDAC og om en mer effektiv cellegiftbehandling kan tillate mindre omfattende strålebehandling.

Vær oppmerksom

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er: Alexander Fosså

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med Alexander Fosså på telefonnummer: 22 93 40 00