HD 21 studien

Hodgkin lymfom i avansert stadium - studie for nydiagnostiserte pasienter (HD 21)

Målet er å teste en ny variant av cellegift for avanserte stadier av Hodgkin lymfom for å vise samme effekt men redusert bivirkningsprofil sammenliknet med standard behandling.

Om studien

Kurer ved navn doseeskalert BEACOPP er standard behandling for langtkommede stadier ved Hodgkin lymfekreft. Doseeskalert BEACOPP helbreder flere pasienter enn ABVD i første omgang, og kan for mange pasienter anses som den beste behandlingen.

Brentuximab vedotin er et nytt målrettet immuntoksin som binder seg til kreftcellene direkte og som gir mindre bivirkninger men likevel overraskende god effekt ved Hodgkin lymfekreft. Medikamentet er godkjent til bruk ved flere tilbakefall.

Medikamentet har blitt testet ut i en variant av BEACOPP kalt BrECADD og funnet å være effektivt og tolerabelt. Hypotesen er å vise lik effektivitet men mindre toksisitet ved BrECADD enn ved BEACOPP.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Behandlingsoptimalisering ved avanserte stadier av Hodgkin lymfekreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle pasienter med avansert Hodgkin lymfom behandles ved Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus (Bergen) eller St.Olavs hospital (Trondheim), spesielt de med visse risikofaktorer. Dette må leger avgjøre i samråd med pasienten. 

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

HD 21 studien vil sammenlikne de to behandlingsregimene BEACOPP og BrECADD i en randomisert prospektiv studie.

Vær oppmerksom

Doseeskalert BEACOPP har mange bivirkninger, både på kort og lang sikt (infeksjonsfare, behov for blodtransfusjoner, nervepåvirkning, risiko for redusert fruktbarhet, risiko for ny kreft).

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er: Alexander Fosså (aff@ous-hf.no)
Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med Alexander Fosså på telefonnummer 22 93 40 00

Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter og har hovedansvaret for studien. Leder for studien er Alexander Fosså.

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med Alexander Fosså via telefon eller e-post.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22 93 40 00
E-post: aff [at] ous-hf.no

Dersom du er aktuell for studien kan din fastlege eller andre sykehusleger henvise deg til

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital