HOME-studien

Hjemmeovervåking av risikosvangerskap

Målet er å tilby mer fleksibel og skreddersydd svangerskapsomsorg for gravide med svangerskapskomplikasjoner. Denne forskningsstudien skal gi svar på om dette gir mer tilfredse pasienter og bekrefte at det er trygt og samfunnsmessig nyttig.

Om studien

Målene med HOME-studien er å utvikle av et nytt hjemmebehandlingstilbud for gravide.

Vitenskapelig tittel

HOME-klinisk del (Hjemmeovervåking av risikosvangerskap)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 21.11.2022 fram til 30.10.2025

Hvem kan delta?

Kvinner med behov for tettere overvåking i svangerskapet og som er lagt inn på OUS vil få tilbud om å hjemmeovervåkes etter nøye vurdering av behandlende lege ved avdelingen.

Svangerskap med ekstra behov for helseovervåking:

  • Høyt blodtrykk (preeklampsi eller gestasjonshypertensjon)
  • For tidlig vannavgang
  • Diabetes

Andre grunner for intensivert overvåking av svangerskapet, inkludert tidligere svangerskapskomplikasjoner.

Hva innebærer studien?

Vi tilbyr, der dette er forsvarlig, å overvåke den gravides og fosterets helse på en trygg måte i kvinnens hjem. Dette er i kombinasjon med daglig kontakt med sykehuset, og kvinnen vil tilbys kontroller på sykehuset etter individuell vurdering. 

Studiedeltakere vil læres opp i bruken av utstyret før hjemreise og få med seg nødvendig utstyr hjem (fosterovervåking, blodtrykk og infeksjonsmålinger). Signalene fra fosterovervåkingen vurderes av spesialister på sykehuset på vanlig måte.

Vi vil ta en blodprøve av deg i forbindelse med annen rutinetaking av blodprøver, både ved start av HOME-studien, samt ved fødselsstart. Blodprøvene vil blant annet brukes til å forske frem forbedret overvåking av og helse til mor og barn.

Kvinner som er med i studien bes svare på spørreskjema om opplevelsen av overvåkingen og egen opplevd helse ved 2 anledninger -  en gang etter inklusjonen i svangerskapet og en gang 3 måneder etter fødselen.

Vær oppmerksom

Fordelen for den gravide vil være mer tid hjemme. Vi forventer ikke noen helsemessige ulemper for deg ved hjemmemonitoring i stedet for hyppige sykehuskontroller eller lengre innleggelse. Dette er begrunnet i publiserte erfaringer fra 8 år med slikt hjemmemonitoreringstilbud i Danmark, samt en studie fra Nederland.

Resultater fra denne studien vil brukes til å forbedre tilbudet om svangerskapsoppfølging hjemme. Dette vil komme kvinner med risikosvangerskap til gode, og hjelpe helsepersonellet som tilbyr slike sykehustjenester til å individuelt tilpasse opplegget for fremtidige pasienter.

Kontaktinformasjon