Helsepersonell på intensivavdelinger (ICU) sine erfaringer fra koronapandemien

Hensikten med studien er å lære mer om helsepersonells synspunkter og erfaringer i arbeidet med COVID-ICU-pasienter. Kunnskap fra studien kan gi nyttige råd til oppfølging og forberedelse til en eventuell senere pandemi.

Om studien

Datainnsamlingen er fullført.

Helsepersonell (sykepleiere, leger og ledere) på intensivavdelinger (ICU) arbeider i frontlinje med pasienter som trenger intensivbehandling etter å ha blitt smittet av koronavirus (SARS-CoV-2) og har utviklet sykdommen Covid-19 med alvorlig akutt respirasjonssyndrom.

Vi som er ansvarlige for studien har erfaring fra arbeide på Covid-ICU for å få spørsmålene så klinisk relevante for deg som mulig.

I spørreskjemaet er det spørsmål som kartlegger synspunkter og erfaringer fra den praktiske forberedelse til Covid-ICU-avdelinger. Dette gjelder for eksempel informasjon/kommunikasjon, undervisning og faglige utfordringer. I tillegg er det spørsmål om dine synspunkter og erfaring i din daglige arbeidssituasjon med Covid-ICU-pasienten og hvordan du har det det følgende året.

Studien ønsker å få med så mange helsepersonell som har arbeidet med Covid-ICU-pasienter i Norge som mulig.

Studien er en såkalt kohort studie og jo flere som deltar jo mer får vi vite om helsepersonells erfaringer med Covid-ICU pasienter.

REK-id 136144. Godkjent av personvern ved Oslo universitetssykehus 20/09438

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov 

Vitenskapelig tittel

Helsepersonells erfaringer med COVID-19 pasienter på intensivavdelinger i Norge

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 06.05.2020

Hvem kan delta?

Alle leger, sykepleiere og ledere som har arbeidet på intensivavdelinger i Norge med Covid-19-pasienter før, under og etter pandemien i 2020.

Hva innebærer studien?

Det tar 15-20 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Før dette må du signere et elektronisk samtykkeskjema.

Av de som deltar i spørreundersøkelsen blir cirka 20 helsepersonell fordelt på flere sykehus også invitert til å delta på fokusgruppeintervju for at vi skal få en større dybdeforståelse av helsepersonellets erfaringer med å arbeide med Covid-ICU pasienter.

Hvert intervju tar cirka en time og det deltar fem til syv helsepersonell sammen med studiens forskere. Intervjuene gjennomføres innen tre måneder fra første spørreskjema er besvart. Eventuelt vil en annen fokusgruppe settes sammen etter 12 måneder, basert på helsepersonellets erfaringer fra tidlig fase med Covid-19 pasienter.

Du kan selvsagt velge å takken nei til å delta i fokusgruppeintervju om du blir spurt om å delta.

Du melder deg på studien ved å logge deg inn med BankID/MinID og lese og signere samtykkeskjemaet elektronisk på UiO sine tjenester for sensitive data, og igjen logge på via BankID for å komme til spørreskjema.

Stor pågang gjør at innlogging kan feile av og til. Får du feil, prøv igjen om litt.
Obs! Det kan være du må bruke nettleseren Google Chrome på noen sykehuspc-er.

Spørreskjema du svarer på nå, mottar du også etter 3 og 12 måneder etter at du svarer på første spørreskjema.

Per 6. mai og fram til 6. juni: Siste spørreskjema til de som valgte å bli med i studien er nå utsendt på e-post og SMS. 

Vær oppmerksom

Risikoer og komplikasjoner

Ved å delta i studien og ved å spre informasjon om studien til flest mulig, bidrar du til at vi kan lære mer om helsepersonellets erfaringer i arbeidet med COVID-ICU-pasienter.

Den største ulempen ved å delta er at spørreskjemaet tar 10-15 minutter å fylle ut. Enkelte av spørsmålene vil være av sensitiv art og kan oppleves belastende.

Noen få av de som deltar i spørreundersøkelsen blir også invitert til å delta i gruppeintervju for å få dybdeforståelse av helsepersonellets erfaringer, men dette er helt frivillig.

Kontaktinformasjon

Studien ledes av intensivsykepleier, PhD og seniorforsker Irene Lie ved Thoraxkirurgisk avdeling i Oslo universitetssykehus.

Styringsgruppen i studien består av forskere fra Oslo universitetssykehus 

 • Siv Stafseth (intensivsykepleier, PhD)
 • Johan Ræder (anestesioverlege, professor) fra Akuttklinikken
 • Øivind Ekeberg (psykiater, professor emeritus) fra Klinikk psykisk helse og avhengighet.
 • Forskergruppen består forøvrig av

  • Ingvild Strand Hovland (overlege, psykiater), Akuttmedisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus 
  • Laila Skogstad (Sykepleier, førsteamanuensis), Universitetet i Tromsø (UiT)
  • Erlend Hem Professor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO og Leder for Legeforskningsinsituttet
  • Haakon Hovde (intensivsykepleier, mastergrad),Brukerrepresentant i studien fra NSFs landsgruppe for intensivsykepleiere

 

Irene Lie

Intensivsykepleier, PhD og seniorforsker

Irene.lie@ous-hf.no 990 26 729