Fostervekst og svangerskapskomplikasjoner hos kvinner ved hjertesykdom

Vi vet at hjertesyke kvinner som blir gravide har større risiko for komplikasjoner både for mor og barn. Vi ønsker å se på sammenhenger mellom hjertesykdom og fostervekst og risiko for utvikling av svangerskapsforgiftning eller andre komplikasjoner.

Om studien

Hjertesykdom er i ferd med å bli den viktigste årsaken til mødredødelighet i industrialiserte land, og for barnas del er det større risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt. Flere kvinner med medfødt hjertesykdom blir gravide enn tidligere, og blant de gravide er det flere risikofaktorer for hjertesykdom som diabetes, overvekt og høy alder.

Vi ønsker gjennom tre studier blant gravide med hjertesykdom å kartlegge:

  1. fostervekst, risiko for veksthemming og for tidlig fødsel
  2. hvorvidt en faktor i mors blod (sFlt-1/PlGF) er assosiert med utvikling av svangerskapsforgiftning, forløsningstidspunkt og komplikasjoner for mor eller barn
  3. risiko for svangerskapskomplikasjoner knyttet til høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning.

Vitenskapelig tittel

Fostervekst og svangerskapskomplikasjoner blant hjertesyke gravide

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Om du er aktuell for studien, blir du forespurt etter henvisning til oppfølging av Tverrfaglig team for hjertesyke gravide.

Fastlegeinformasjon:
Vi ønsker at gravide med hjertesykdom henvises til oss i første trimester.

For detaljer omkring hvilke pasienter som bør følges ved nasjonalt behandlingssenter, se nettsiden for Nasjonal Behandlingstjeneste for hjertesyke gravide

Rikshospitalet har landsfunksjon for gravide med hjertesykdom, og studien utføres blant gravide som henvises hit.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

I utgangspunktet innebærer det ikke noen annen oppfølging enn det vi gir til alle hjertesyke gravide, men i svangerskapsuke 30 gjør en fostermedisiner en utvidet ultralydundersøkelse.

Det kan også bli 1-2 ekstra blodprøvetakninger i løpet av svangerskapet.

Du blir spurt om samtykke i forbindelse med innkalling til første time ved poliklinikken.

I studie 3 bruker vi opplysninger fra gravide som har født her tidligere, disse vil bli informert gjennom et brev, med mulighet for å reservere seg.

Vær oppmerksom

Utover en ekstra ultralydundersøkelse av fostermedisiner og 1-2 ekstra blodprøver, er det ingen ulemper med å delta i studien. Fordelen er at du bidrar til økt kunnskap om hvordan hjertesykdom påvirker svangerskap. For enkelte kan dette komme til nytte i senere svangerskap.

Kontaktinformasjon

Ingvil K. Sørbye, overlege, PostDoc, prosjektleder: 23 07 00 00, isorbye@ous-hf.no
Ingrid Langen, overlege, PhD-kandidat, prosjektmedarbeider: 23 07 00 00, ingrid.langen@ous-hf.no