SAKK studien

Follikulært lymfom - Studie for nydiagnostiserte pasienter (SAKK)

Lymfekreft finnes i mange varianter. Follikulært lymfom er en type lavgradig malignt lymfom, der det finnes flere behandlingsmuligheter. Vi har tidligere vist at behandling med immunterapi alene (rituximab) uten cellegift er et godt behandlingsvalg. I denne studien vil vi prøve å forbedre resultatene ved å legge til et annet medikament, som også virker målrettet mot kreftcellen.

Om studien

Follikulært lymfom er en type langsomtvoksende kreft, som regnes som uhelbredelig. Behandling kan imidlertid bremse utviklingen og gjennomsnittlig lever pasienten i 15 år eller mer etter diagnose. Det er vanlig at de får 5-6 forskjellige behandlinger, ofte med cellegift. Hva som er beste behandling er ikke avklart. Nordisk lymfom-gruppe har i 15 år arbeidet med å vise at man kan oppnå god effekt av immunterapi alene i form av Rituximab. På denne måten kan man spare pasienten for alvorlige bivirkninger av cellegift og dermed sikre bedre livskvalitet uten at det reduserer leveutsiktene. Det er imidlertid ikke alle som har denne effekten og vi vil prøve å forbedre responsratene. Ibrutinib er et nytt medikament, som liksom rituximab virker spesifikt på B-lymfocyttene. Ibrutinib har vist god effekt på andre typer lymfekreft alene og i kombinasjon med rituximab. For å avklare om dette er effektivt også ved follikulært lymfom vil vi gjøre en randomisert, dobbelt-blind fase II studie.

Du kan lese mer om studien på REK og på Clinicaltrials.gov

Vitenskapelig tittel

Rituximab med eller uten tillegg av Ibrutinib for pasienter med tidligere ubehandlet follikulært lymfom, utbredt sykdom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med follkulært lymfom uten tidligere behandlig

Du kan lese mer detaljert om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Hva innebærer studien?

En dobbeltblindet fase II studie hvor en gruppe mottar Rituximab og Ibrutinib, mens den andre gruppa mottar Rituximab og placebo, som er en kapsel uten aktivt virkestoff, for å isolere effekten av Ibrutinib hos pasientene som mottar Rituximab i kombinasjon med Ibrutinib sammenlignet med de som kun mottar Rituximab.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er Dr. Bjørn Østenstad.

Pasienter som er aktuelle for studier ved OUS må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger
  • Helse Bergen
  • Universitetssykehuset Nord-Norge