GALAXIES-STUDIEN:

Evaluering av nye immunterapikombinasjoner for pasienter med tilbakefall av hode- og halskreft

En fase II, randomisert, åpen studie som evaluerer nye immunterapikombinasjoner som førstelinjebehandling hos deltakere med tilbakevendende/metastaserende PDL1 positiv hode- og halskreft.

Om studien

Målet med studien er å undersøke effekt og bivirkninger fra ulike kombinasjoner av legemidlene dostarlimab, belrestotug og GSK6097608 hos pasienter med tilbakevendende plateepitelkarsinom.

Kliniske studier deles i fire faser, les mer om det her.

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.02.2024 fram til 01.03.2025

Hvem kan delta?

Du må være over 18 år med tilbakevendende/metastaserende PD-L1 positiv hode-/halskreft.

For mer informasjon om inklusjons- og eksklusjonskriterier, se her.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien har 3 hoveddeler: en screeningperiode på ca.1 måned, en behandlingsperiode på med behandling hver 3. uke, og en oppfølgingsperiode på ca. 2 år etter avsluttet behandling.

Ved besøkene på sykehuset blir det utført flere ulike undersøkelser: fysisk undersøkelse, EKG (evt. EKKO) av hjertet, administrering av studiemedisin, vitale tegn (puls, blodtrykk mm.) og helsegjennomgang. Det vil også bli tatt blodprøver og evt. urinprøver. Ved noen besøk blir det tatt CT/MR, og det kan bli tatt vevsprøve. I tillegg vil det være flere ulike spørreskjema og evt. telefonsamtaler med lege/sykepleier.

Reiseutgifter i forbindelse med studien dekkes etter gjeldende satser for pasientreiser.

Vær oppmerksom

Det er ingen garanti for utbytte av studien, men helsen din vil bli nøye overvåket ved hvert studiebesøk. Kunnskap fra denne studien kan hjelpe leger og forskere med å lære mer om hode-/halskreft og dens behandling.

Mens du mottar studiemedisinene kan du ikke bruke andre legemidler (som er godkjent for bruk og som har vist bedring i total overlevelse hos hode-/halskreft pasienter). Studiemedisinene er ennå ikke godkjent i Norge for å behandle hode-/halskreft.

Studiemedisinene kan forårsake bivirkninger; disse bivirkningene kan være nye og tidligere ukjent for legene/forskerne. Bivirkningene kan være alvorlige og vare lenge, og kan i noen tilfeller være livstruende. Du vil bli nøye observert for bivirkninger slik at behandling for bivirkninger kan igangsettes.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien for pasienter sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Dr. Hanne A. Eide

Overlege

22 93 40 00

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt.

Samarbeidspartnere

Denne mulitisenter-studien foregår i mange land: USA, Argentina, Brasil, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Japan, Korea, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Taiwan og i Tyrkia.

I Norge er det Oslo universitetssykehus som deltar i studien.