Ernæring til barn som får avansert ernæringsbehandling

Vi søker mer kunnskap om ernæringssituasjonen til barn etter stamcelletransplantasjon eller som bruker parenteralernæring hjemme. En referansegruppe av friske barn vil også blir undersøkt. Universitetet i Oslo er ansvarlig for forskningsprosjektet.

Om studien

Vi følger en gruppe barn og unge i alderen 2-18 år det første året etter allogen stamcelletransplantasjon (SCT) . Målet er å kartlegge ernæringsstatus før oppstart, samt en, tre og 12 måneder etter allogen SCT hos barn. Utvalget består av 25 pasienter som behandles med SCT og en referansegruppe på 25 pasienter som behandles med hjemmeparenteral ernæring (HPN) ved Oslo universitetssykehus, samt 50 friske referansepersoner i samme alder.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Invitasjonen går til alle barn som behandles med stamcelletransplantasjon ved Oslo universitetssykehus eller bruker parenteral ernæring.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Deltagelse i prosjektet innebærer måling av muskelmasse, registrering av aktivitetsnivå og at det blir tatt en urinprøve og en ekstra blodprøve av barnet. Disse målingene blir gjort maksimal tre ganger i løpet av et år. Undersøkelsene tar ca 30 minutter, og skjer samtidig som dere er på kontroll her.

Deltagelse innebærer altså ikke noen ekstra timeavtaler.

I tillegg om å registrere matinntaket i 4 dager, samt svare på noen enkle spørsmål om livskvalitet, appetitt, smaksendringer og mage-tarm symptomer hos barnet.

Vi vil også innhente og registrere opplysninger om barnets ernæring og sykdomsutvikling som allerede finnes i pasientjournalen.

Vær oppmerksom

En fordel ved studien vil være en grundigere undersøkelse av barnets ernæringsstatus sammenlignet med det som gjøres rutinemessig. Ulempen med den ekstra blodprøven er minimal, da denne tas samtidig med andre blodprøver. Barnet blir ikke utsatt for noen ekstra stikk eller belastning.

Måling av muskelmasse blir gjort ved en DXA-undersøkelse, som innebærer at barnet ligger rolig i omlag 5 minutter.

DXA-maskinen gir en svak stråling, men nivået er svært lav sammenlignet med et vanlig røntgen-bilde. 

Hvis vi oppdager uforutsette funn, enten som normalvariasjon eller som tegn til sykdom, vil barnet henvises videre og undersøkes av spesialister på de aktuelle feltene.

Dersom det påvises tegn til feil-eller underernæring, vil barnet få oppfølgning av dette her på avdelingen.

Kontaktinformasjon

Christine Henriksen, Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.