PROPANE

En fase II studie med propranolol i kombinasjon med pembrolizumab til pasienter med fremskreden angiosarkom eller udifferensiert pleomorft sarkom (UPS)

Denne multisenter fase II studien innebærer utprøving av legemiddelet propranolol i kombinasjon med pembrolizumab for pasienter med fremskreden angiosarkom eller udifferensiert pleomorft sarkom (UPS).

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke om denne kombinasjonsbehandlingen har effekt for pasienter med angiosarkom eller UPS, med primært mål om å undersøke progresjonsfri overlevelsesrate (PFSR) tre måneder etter oppstart behandling vha. kriterier for responsevaluering i solide svulster (RECIST v1.1). I tillegg vil vi undersøke bivirkningsprofil og om behandlingen påvirker pasientenes livskvalitet.

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov

Kliniske studier deles i fire faser, du kan lese mer om de forskjellige fasene her.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 14.04.2023 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Personer som kan delta i denne studien er voksne pasienter med fremskreden angiosarkom eller udifferensiert pleomorft sarkom (UPS) som tidligere har fått behandling med cellegift.

For å kunne delta i studien må du blant annet ha en relativt god almenntilstand, normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon, samt være villig til å komme på regelmessige visitter ved sykehuset. Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Denne multisenter fase II studien innebærer utprøving av legemiddelet propranolol i kombinasjon med pembrolizumab for pasienter med fremskreden angiosarkom eller udifferensiert pleomorft sarkom (UPS).

Alle pasienter som deltar i denne studien får samme behandling med kombinasjon av propranolol og pembrolizumab i behandlingsperioder på 3 uker.

Ved hjelp av blod- og vevsprøver vil vi også undersøke om man kan forutsi hvilke pasienter som har størst sannsynlighet for effekt av kombinasjonsbehandlingen.

Studien innebærer mange oppmøter på sykehus til behandling, og til kontroller med blodprøver og andre undersøkelser som skal fortelle hvordan kroppen tåler behandling, hvordan legemiddelet skilles ut og hvordan kreftsykdommen påvirkes.

Studiebehandlingen pågår så lenge den anses som formålstjenlig, vanligvis til sykdommen forverres eller det oppstår uakseptable bivirkninger.

Vær oppmerksom

Helsetilstanden kan forbedres, forverres, eller være som før når du deltar i studien. Det er ingen garanti for at du vil ha nytte av behandlingen, men din deltakelse i denne studien kan gi fordeler for fremtidige pasienter.

All utprøving innebærer en viss risiko, men studiepersonalet vil overvåke deg for å redusere bivirkninger og ubehag mens du er i studien. Som ved all kreftbehandling kan bivirkningene være milde eller alvorlige, og i sjeldne tilfeller kan de til og med være livstruende.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo  

Dr. Kjetil Boye

22 93 40 00

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt.

Samarbeidspartnere

I Norge er det Oslo universitetssykehus som deltar i denne studien.

Studien foregår også ved Århus Universitetssykehus og ved Herlev Gentofte Sykehus i Danmark.