MinMat

Elektronisk verktøy ved underernæring

Har bruk av det elektroniske verktøyet MinMat effekt på forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring?

Om studien

Hensikten med studien er å teste om bruk av det elektroniske beslutningsverktøyet «MinMat» kan forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring blant pasienter på sykehus. Vi vil også undersøke hvordan MinMat-verktøyet følges opp og brukes i klinisk praksis.

Vitenskapelig tittel

Evaluering av et beslutningsverktøy for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Inklusjon er avsluttet.

Du som er innlagt på Avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet på Oslo universitetssykehus og som er vurdert å være i risiko for å bli underernært eller er underernært, samt oppfyller inklusjonskriteriene, blir spurt om du ønsker å delta i studien.

Inklusjonskriterier:

  • Innlagt på avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Eksklusjonskriterier:

  • Forventet liggetid <72 timer
  • Pasienter isolert på smitterom
  • Alder <18 år
  • Terminale pasienter
  • Gravide
  • Psykiatriske pasienter
  • Pasienter som ikke kan lese norsk

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Som deltager i studien registrerer du matinntaket ditt i en app og sykepleiere følger deg opp ved hjelp av en webløsning som er koblet til appen.

Du skal bruke appen MinMat så lenge du er innlagt på sykehuset. Vekt og kroppssammensetning måles 2 ganger hver uke. Andre skjemaer fylles ut ved inkludering i studien og ved utskrivelse.

En annen gruppe pasienter følger vanlige rutiner og oppfølging ved avdelingen, og fungerer som kontrollgruppe.

Vær oppmerksom

Når du bruker appen MinMat får du en oversikt over ditt matinntak og hvordan det ligger an i forhold til behovet for energi, protein og væske.

Sykepleiere får anbefalinger om hvilke ernæringsrelaterte tiltak som kan gjøres for deg.

Det er ingen spesielle ulemper knyttet til prosjektet, men dumå bruke appen daglig for å registrere inntak av mat og drikke.

Kontaktinformasjon

Mari Mohn Paulsen, PhD-stipendiat og prosjektkoordinator.
E-post: m.m.paulsen@medisin.uio.no
Telefon: 957 72 048

Lene Frost Andersen. Prosjektleder.
E-post: l.f.andersen@medisin.uio.no