AI-Mind: Digitaliserte verktøy for å evaluere demensrisiko

Formålet med studien er å utvikle kliniske beslutningsverktøy som kan evaluere demensrisiko hos personer med mild eller subjektiv kognitiv funksjonsnedsettelse. Dette gjør vi gjennom testing og validering av to elektroniske verktøy basert på avanserte algoritmemodeller (kunstig intelligens – KI).

Om studien

Fra dagens forskning vet vi at så tidlig som 20 år før demenssykdommen kan påvises med dagens diagnostiske verktøy, starter de første endringene i hjernens elektriske nettverkfunksjon. Videre vet vi fra store internasjonale studier at enkle livsstilsendringer og medisinsk intervensjon kan stoppe eller bremse i mange tilfeller (opptil 40%) utviklingen av demens. Dette gjelder hvis risikoen blir identifisert tidlig nok og før strukturelle hjerneforandringene har blitt etablert.

Verktøyene som planlegges utviklet skal kunne brukes til kartlegging av årsaker til sykdom, og bidra til en mer presis risikovurdering for demensutvikling hos personer som er rammet av mild kognitiv svikt. Dette vil gjøre det mulig å intervenere på et tidligere tidspunkt, og forlenge antall sykdomsfrie år.

Vitenskapelig tittel

AI-MIND-prospektiv studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du:

 • er mellom 60 – 80 år
 • opplever kognitive plager
 • har normalt daglig funksjonsnivå
 • har merket en gradvis forverring over tid

Studien belager seg på et nært samarbeid med hver enkelt fastlege til deltakerne, da disse deltakerne skal følge et ordinært behandlingsløp for mild kognitiv svikt samtidig med studiedeltakelse. Fastleges rolle vil være å selektere fra sine pasienter egnet studiedeltakere basert på en kort liste av kriterier. Disse kriteriene er i tillegg til de overnevnte:

Inklusjon:

 • Testscorer: MMS ≥ 25 eller MoCa ≥ 17

Eksklusjon:

 • MMS < 24 eller MoCa < 17
 • Alvorlig cerebrovaskulær sykdom, hodeskade, tidligere hjernekirurgi, kreft i hjernen, subdural hematom.
 • Kjent alkohol- eller annen ruslidelse.
 • Alvorlige kroniske infeksjoner, endokrinologiske- eller ernæringslidelse med kognitive symptomer.
 • Alvorlige psykiske lidelser; schizofreni, kjent alvorlig depresjon eller bipolar lidelse.
 • Nylig bruk av psykotrope medikamenter inkludert AChEI og Memantine (< 3 mnd).
 • Deltakelse i klinisk studier for eksperimentelle medikamenter.

Som aktiv fastlegepartner i AI-Mind vil du få:

 • opplæring i MoCa skala
 • kompetanseøkning
 • delta i et internasjonalt forskningsstudie
 • poenggivende forskningsdeltakelse, opptil 20 kurspoeng
 • delta på vederlagsfrie poenggivende kurs om Kognitiv svikt i allmennpraksis
 

For mer informasjon om studien og hva det innebærer for deltakere og fastleger finnes på prosjektets egen nettside.

Hva innebærer studien?

Som deltaker vil du følges i den kliniske studien i AI-Mind over en periode på to år. Dette skjer parallelt med den vanlige medisinske oppfølgning du  får av ansvarlige helsepersonell og behandlingsinstitusjon. Spesifikt for studien er at du gjennomfører fire økter med elektroencefalografisk opptak (EEG-opptak) for måling av elektrisk hjerneaktivitet. I tillegg gjennomføres en  digital kognitiv testing på nettbrett. Ved det første besøket tar vi blodprøver for genetisk testing og proteinanalyser. APOE-genanalysen vil gi informasjon om genvarianter, som er relevant for å kartlegge den genetiske predisposisjonen. Proteinanalysenivåene gir informasjon om plasmaproteinnivåer av fosforylerte former for Tau-proteinet. Dette kan indikere risiko for utvikling av fremtidige kognitive utfordringer. Kun ved første og siste besøk gjennomfører vi også en klassisk papirbasert kognitiv testing. Alle prosedyrer er en del av medisinske standard utredninger.

Ditt første og siste besøk varer i omtrent fire timer. Dette inkluderer:

 • Et kort intervju
 • 20 minutter EEG
 • 45 minutter kognitiv testing digitalt
 • 10 minutter til blodprøvetaking
 • 45 minutter klassisk kognitiv testing
 • I tillegg må det påregnes omtrent 60 minutter forberedelse og ventetid mellom undersøkelsene

De resterende 3 oppfølgingsøktene mellom første og siste besøk vil være like, men noe kortere, da vi ikke tar blodprøver eller gjennomfører papirbasert kognitiv testing ved disse besøkene.

Du får dekket alle eventuell reise- og overnattingskostnader.
Ved slutten av prosjektet får du en individuell rapport knyttet til resultatene med fokus på oppfølging. Fordelene for den enkelte pasient er avhengig av studiens utfall i form av en ny forbedret fremtidig klinisk rutine for alle pasienter.

Studien foregår i fire europeiske land:

Norge: Oslo universitetssykehus
Finland: Helsinki Universitetssykehus i Finland
Spania: Universidad Complutense Madrid
Italia: Università Cattolica del Sacro Cuore
Italia: IRCCS San Raffaele Roma

Det nasjonale koordinerende senteret i Norge er lokalisert ved Ullevål Sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS). OUS har hovedansvaret for den internasjonale studien.

Vær oppmerksom

Fordelen med å delta i studien er at du får en individuell rapport etter endt studiedeltakelse. Gjennom din deltakelse vil du også være med å utvikle en ny og forbedret fremtidig klinisk rutine for alle pasienter. Siden dette ikke er en intervensjonsstudie, vil ingen nye medisiner eller invasive prosedyrer bli utført. Protokollen følger standardiserte medisinske prosedyrer, og vi forventer ingen direkte ulemper for deg, med unntak av tidsbruk ved hvert studiebesøk.

Kontaktinformasjon

Cathrine Faye

Nasjonal rekrutteringsansvarlig

catfay@ous-hf.no 22 11 85 92

Hvis du ønsker å delta i studien, ta kontakt med vår nasjonale rekrutteringsansvarlig. På studiens nettside kan du få mer informasjon og kan benytte deg av kontakt oss-skjemaet for å registrere deltakelse eller stille spørsmål.