(Matrix studien)

Diffust storcellet B-cellelymfom i hjernen - studie for nydiagnostiserte pasienter (MATRIX)

Formålet med studien er å undersøke om cellegift med etterfølgende stamcelletransplantasjon er bedre enn cellegift uten stamcelletransplantasjon for pasienter med nydiagnostisert lymfekreft i hjernen. (MATRIX studien)

Om studien

Lymfekreft i hjernen, hjernehinner, ryggmarg og i øyne er en sjelden og alvorlig sykdom som kalles primært CNS- lymfom. Sykdommen kan behandles og noen pasienter blir kurert. Behandlingen er imidlertid ikke virksom hos alle pasienter og noen pasienter få tilbakefall av sykdommen. Behandlingsresultatene er dårligere enn for lymfekreft, som er lokalisert utenfor hjernen. En av grunnene til det kan være at mange cellegifter, som er virksomme ved lymfekreft, hindres i å nå frem til lymfekreften i hjernen, fordi hjernen er omgitt av en barriere, den såkalte blodhjernebarrieren.

Behandlingen av lymfekreft i hjernen inndeles i en innledende behandling og en etterbehandling.

Denne studien vil kunne bidra til å avklare om cellegiftbehandling med etterfølgende HMAS er bedre enn cellegift uten HMAS som etterbehandling av pasienter som har lymfekreft i hjernen. Behandlingstiden er ca. 4 måneder.

Vitenskapelig tittel

Høydosebehandling med autologstamcellestøtte eller konsoliderende konvensjonell kjemoterapi for primært CNS lymfom - en randomisert fase III studie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Dersom du skal delta må du være mellom 18 og 65 år uavhengig av allmentilstand eller ved 66-70 år i lett redusert allmentilstand med ny-diagnostisert non-Hodgkin B-celle lymfom i hjernen. Gravide og ammende kan ikke delta. Det stilles krav til hjerte/lunge/nyre/lever-funksjon og man kan ikke ha pågående alvorlige infeksjoner.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?

Behandlingen i denne studien omfatter dels en innledende behandling som består av 4 cellegiftkurer og antistoff som alle pasienter får, og en etterbehandling, hvor det ved loddtrekning (randomisering) blir avgjort om etterbehandlingen blir enten Etterbehandling A, 2 cellegiftkurer som kalles R-DeVIC eller Etterbehandling B som er høydose behandling med stamcellestøtte (HMAS).

Vær oppmerksom

Selve behandlingen kan i beste fall forbedre prognosen og redusere risikoen for tilbakefall. Som deltager i studien er det få tilleggsundersøkelser utover det vi vanligvis gjør ved denne sykdommen. Du må høste stamceller selv om du ikke blir trukket ut (randomisert) til å gjennomgå høydosebehandling, dvs. Etterbehandling B, men stamcellene fryses og lagres og kan eventuelt brukes ved et senere tidspunkt dersom du trenger det.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er: Anne Kirsti Blystad

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med Anne Kirsti Blystad på telefonnummer 22 93 40 00

Dersom du er aktuell for studier må du henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • St. Olavs Hospital