DEAK Transplant study

Dapagliflozin som nyrebeskyttende behandling hos nyretransplanterte

Målet med studien er å undersøke om behandling med dapagliflozin (1 tablett daglig) virker nyrebeskyttende også hos personer med en transplantert nyre, slik at den transplanterte nyren varer lengre.

Om studien

Medikamentet dapagliflozin (en SGLT2-hemmer) har vist seg å beskytte nyrefunksjonen hos nyresyke pasienter. SGLT2 er en forkortelse for den engelske betegnelsen Sodium GLucose coTransporter-2, og SGLT2-hemmerne har nå blitt standard behandling for ikke-transplanterte nyresyke. Det er imidlertid ikke sikkert at effekten er til stede i en transplantert nyre siden den mangler nerveforsyning og også kan påvirkes av forskjellige legemidler, som for eksempel de immundempende medikamentene som er nødvendige etter en transplantasjon. 

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2023

Hvem kan delta?

Nyretransplanterte pasienter mellom 18 og 75 år som transplanteres for første gang kan delta i studien. Aktuelle deltakere vil bli forespurt om deltakelse mens de er på Rikshospitalet 5-6 uker etter gjennomgått nyretransplantasjon. 

Pasienten skal ikke forskrives ytterligere behandling med SGLT2 hemmer. Studielegemiddel bør seponeres midlertidig ved større kirurgiske inngrep, kolonoskopi, faste, dehydrering eller ved annen akutt sykdom. Behandlingen gjenopptas når situasjonen er stabilisert. Studielegemiddelet er en liten grønn tablett og er således lett å skille utseendemessig fra annen fast medikasjon. Ved samtidig insulinbehandling skal insulindose som hovedregel ikke reduseres mer enn 20 %, pga fare for ketoacidose som kan utløses hos de med diabetes.

Hva innebærer studien?

Vi ønsker å undersøke om behandling med dapagliflozin (1 tablett daglig), en såkalt SGLT2 hemmer (sodium-glukose-kotransportør), virker nyrebeskyttende hos nyretransplanterte pasienter. Det dreier seg om én tablett som inntas én gang daglig. Studien er en 3-årig nasjonal, multisenter-studie der inklusjon av pasienten vil skje på Rikshospitalet. Inklusjon av pasienter er nå i gang.

I dag vet vi at transplanterte nyrer i gjennomsnitt varer i cirka 15 år. Det vil si at halvparten av nyrene varer lengre enn 15 år og halvparten av nyrene varer kortere. Vi ønsker å finne en behandling som forlenger levetiden for de transplanterte nyrene. Vi tror at studiemedikamentet dapagliflozin kan være en slik behandling. 

Du vil bli inkludert i studien cirka 6 uker etter transplantasjon og fulgt i ytterligere 2 uker på Rikshospitalet som ledd i standard oppfølging etter nyretransplantasjon. Oppfølgingen etter dette vil foregå hos lokal nyrelege ved bostedet, og med regelmessige blodprøvekontroller slik du uansett gjennomgår etter nyretransplantasjon. Det vil ikke bli utført ekstra undersøkelser ved kontrollene utover det nyrelegen finner tilrådelig ut fra vanlig klinisk praksis. 

Du vil også som ledd i standard oppfølging bli innkalt til 1,5 årskontroll (tidsforskjøvet 1 årskontroll) ved Rikshospitalet. Totalt vil du bli fulgt i 3 år med minimum 4 kontroller i året hos din faste nyrelege. Vi forventer de første delresultatene fra studien mot sluttet av 2026 dersom studien progredierer som planlagt.

Kontaktinformasjon

Trond Geir Jenssen

Prosjektleder

tjenssen@ous-hf.no

Charlotte Kongerud

PhD kandidat

ingkon@ous-hf.no

Ida Pehrers

Studiesykepleier v/Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

idapeh@ous-hf.no

Nyrefysiologisk laboratorium

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

23 07 35 44

Åpningstid: 08:00 - 14:30

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge

Studien er en 3-årig nasjonal, multisenter-studie (flere norske sykehus deltar). Alle pasienter vil bli inkludert på Rikshospitalet, men de vil cirka 2 uker etter studieinklusjon bli fulgt videre hos sin lokale nyrelege.

Det er ansatt studiesykepleier ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Bergen, St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) som vil sørge for innhenting av data. Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) er nasjonalt koordinerende senter.