Hepatoblastom eller hepatocellulært carcinom

Cellegiftbehandling for barn med leverkreft

Forsknings- og behandlingsstudie for barn med leverkreft (hepatoblastom eller hepatocellulært carcinom). I fire av seks behandlingsgrupper sammenlignes ulike cellegiftregimer mot hverandre.

Om studien

Hensikten med denne forskningsstudien er å

  • finne ut om man kan gi bedre individtilpasset behandling ved å plassere pasientene i ulike behandlingsgrupper basert på sykdomsutbredelsen
  • studere om man kan redusere bivirkningene ved å gi mindre cellegiftbehandling, mens man samtidig oppnår like gode behandlingsresultater
  • forsøke å forbedre behandlingsresultatene og overlevelsen ved aggressiv sykdom, hvor man i dag har dårligere effekt av behandlingen.

Datamaterialet som samles inn i studien blir brukt til å se nærmere på klassifisering av leverkreft, til å undersøke de biologiske aspektene ved denne kreften, og til å forsøke å finne cellemarkører som i fremtiden kan brukes i diagnostikk og prognoseestimat for barn og unge voksne med leverkreft.

Det blir også brukt til å forbedre kirurgiske prosedyrer for å fjerne leversvulster og for å få en bedre forståelse av hvordan kroppen håndterer behandlingen.

Multisenterstudie

Dette er en internasjonal multisenterstudie utgående fra University of Birmingham i Storbritannia, men hvor andre land som Norge, Island, Italia, Frankrike, Spania, Polen, Tyskland, Brasil m.fl. har sluttet seg til.


I Norge er det UNN, St. Olav og OUS som inkluderer pasienter i studien. OUS har nasjonalt koordinerende ansvar for studien. Helse Bergen (Haukeland) forventes å åpne studien i løpet av 2021.

Mer informasjon

Se clinicaltrials.gov

Nasjonal handlingsprogram for Kreft hos barn

Vitenskapelig tittel

PHITT –paediatric hepatic international tumour trial - en internasjonal behandlingsprotokoll for barn med leverkreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Hos alle barn og ungdommer fra 0 til 18 år som blir diagnostisert med leverkreft foreslår behandlende lege inklusjon i denne studien.

Nasjonal faggruppe for solide svulster har vedtatt at denne behandlingen bør benyttes, da den regnes for å være det beste tilgjengelige alternativet.

Hva innebærer studien?

Barn som inkluderes i studien må ta ekstra vevsprøver, blodprøver og urinprøver.
Disse prøvene sendes til spesialanalyser i Nederland og England.
Prøvene lagres i en biobank i Spania.

Prøvene tar vi i forbindelse med at vi tar andre prøver som er nødvendige for andre formål. Derfor blir det ikke noe ekstra ubehag for barnet.

Vi legger detaljer om barnets sykdom, røntgenbilder og opplysninger om cellegiftbehandling og operasjon inn i en internasjonal database, slik at vi kan få faglige vurderinger fra internasjonale kolleger, og at vi samler store datamengder for å lære mer om sykdommen og behandlingen.

Inklusjonen av nye pasienter stopper sannsynligvis ved utgangen av 2022.

Studiedeltakere har ingen ekstra utgifter.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson og nasjonal koordinerende utprøver:
Overlege Marta Maria Burman,

Postadresse:

Oslo Universitetssykehus
Barneavdeling frkreft og blodsykdommer
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital