Cellegift ved refraktær Ewings sarkom

Denne studien er en sammenligning av fire velkjente cellegiftregimer for å behandle Ewing sarkom. Studien sammenligner effekten og bivirkningene av de forskjellige regimene. Ewing sarkom er en sjelden, ondartet svulsttype som forekommer i ben og bløtvev og hovedsaklig rammer barn og unge. (rEECur)

Om studien

I ca. 60% av tilfellene oppnås langtidsoverlevelse ved hjelp av behandling med cellegift, kirurgi og strålebehandling, men omtrent 15% av pasientene har ikke effekt av behandlingen (refraktære) og inntil 50% får tilbakefall etter første behandlingsrunde. For disse pasientene er prognosen dårlig, og overlevelsesandelen har ikke bedret seg de siste 25 årene.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 05.01.2015 fram til 31.12.2026

Hvem kan delta?

Denne studien skal inkludere totalt 400 pasienter fra hele Europa, og inkluderer pasienter som har Ewing sarkom.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Fire cellegiftregimer har utviklet seg til å bli de mest vanlige når det gjelder behandling av tilbakefall eller manglende effekt av primærbehandlingen. Topotekan og cyclofosfamid (TC), irinotekan og temozolomid (IT), gemcitabin og docetaxel (GD) eller høydose ifosfamid (IFOS). Denne studien har til hensikt å sammenligne disse fire regimene. Hovedformålet er å finne den mest effektive behandlingen. Bivirkninger og livskvalitet skal også vurderes.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er Dr. Kirsten Sundby Hall ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

For spørsmål om studien, kan fastlege eller sykehuslege ta forbindelse på tlf: 22 93 40 00.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge