BMS-986205 og nivolumab ved langtkommen kreft

Hensikten med studien er å undersøke effekt og toleranse av BMS-986205, et immunmodulerende medikament, i kombinasjon med legemidlene nivolumab (nivo) og ipilimumab (ipi), ved behandling av deg som har avansert eller metastatisk føflekk-, lunge- eller blærekreft.

Om studien

Studien ønsker å undersøker  effekt og toleranse av BMS-986205, et immunmodulerende medikament, i kombinasjon med legemidlene nivolumab (nivo) og ipilimumab (ipi).

Alle som deltar i studien vil få 100mg BMS-986205 daglig, i tillegg til et nivo/ipi-regime, basert på erfaring fra tidligere studier.

Vi forventer at studien vil vise at kombinasjonsbehandlingen har en gunstig sikkerhetsprofil og en positiv risiko-/nytteverdi som vil være egnet for videre utprøvning.

Medikamentet nivolumab og ipilimumab hos de det virker på, fører til langvarige responser, og er nå anerkjent terapi, med kjent bivirkningsprofil.

BMS-986205 er et molekyl som hemmer IDO1-genet, og det er grunn til å tro at ved å kombinere disse tre
legemidlene, kan det oppnås ytterligere effekt.

Mer informasjon på clinicalTrials.gov Mer informasjon på Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Vitenskapelig tittel

En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986205 gitt sammen med både nivolumab og ipilimumab hos pasienter med langtkommen kreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Behandlingsperioden er 48 uker, men kan forlenges til 96 uker og planlagt oppfølging i om lag to år etter første dose.

Under denne perioden vil du ta en rekke blodprøve, gjennomgå radiologiske undersøkelser, samt svare på spørreskjema .

Vær oppmerksom

Du får BMS-986205 i tillegg til kombinasjonsbehandling. Basert på erfaring med kombimasjonsbehandling og resultater fra del 1 av denne studien, regnes nytteverdien for å være større enn risikoen, men evalueres kontinuerlig under studiens gang.

Ved oppstart av behandling, vil bivirkninger hos noen evalueres før vi går videre med behandling av flere.

Ingen kreftbehandling er uten bivirkninger, og det kan også oppstå ukjente og alvorlige bivirkninger.
Totalt sett vurderes likevel risiko-nytte-forholdet slik at du ikke utsettes for urimelig høy risiko for
bivirkninger, og den potensielle nytten av en bedre effekt rettferdiggjør studien slik den er foreslått her.

Skulle det komme frem nye opplysninger underveis i studien som gjør en revurdering av ovennevnte
konklusjon nødvendig, vil dette selvsagt bli gjort.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med: Utprøvingsenheten, tel: 22 93 40 00.

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo