Blærekreft – behandling med immunterapi sammenlignet med standard cellegiftbehandling (CA017-078)

Studien retter seg mot pasienter med muskelinfiltrerende blærekreft uten spredning, og som planlegges operert med fjerning av urinblæren. Hensikten med studien er å vurdere effekten og bivirkningene av immunterapi (IDO1-hemmer + OPDIVO) sammenlignet med bare cellegiftbehandling.

Om studien

Studien skal undersøke effekt og bivirkninger av to typer immunterapi i tillegg til standard cellegiftbehandling, sammenlignet med standard cellegiftbehandling alene.

Vitenskapelig tittel

Preoperativ cellegiftbehandling med eller uten pre- og postoperativ immunterapi for muskelinfiltrerende kreft i urinblæren. En trearmet randomisert fase 3-studie.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien retter seg mot pasienter med muskelinfilterende blærekreft uten spredning, og som planlegges operert med fjerning av urinblæren. Eventuell deltakelse må bli vurdert av lege. Se inkluderings- og eksluderingskriterier under "Sjekkliste for henviser".

Inklusjonskriterier: • - MIBC/pT2, cT2a-T4a N0 (< 10 mm på CT/MR) M0* – Variant histologi ok, men >50% urotelial komponent •Tidligere BCG/annen intravesical behandling ok hvis avsluttet senest seks uker før start av neoadjuvant behandling •ECOG 0-1 Eksklusjonskriter: •GFR < 50 ml/min (Cockcroft-Gault) •≥ grad 2 perifer nevropati/hørselstap •Ustabil angina, hjertesvikt NYHA ≥ II, hjerteinfarkt eller apopleksi siste 6 mnd. •Autoimmun sykdom – Diab I, hypothyreose som bare får substitusjon ok – Hudsykdom uten behov for systemisk behandling •Kortikosteroider (> 10 mg /dag) eller immunsuppressiva siste 14 dager før randomisering •Aktiv interstitiell lungesykdom/pneumonitt •Aktiv malign sykdom innen siste tre år med unntak: – Ca cutis – basalcelle/plateepitelcarcinom, NMIBC, CaP med PSA < 0.03, carcinoma in situ i prostata/cervix/mamma

Hva innebærer studien?

I forskningsprosjektet er det to typer immunterapi som vil prøves ut. Det ene medikamentet heter nivolumab (OPDIVO®) og gis intravenøst. Dette medikamentet er godkjent for behandling av urinblærekreft med spredning. Det andre medikamentet har foreløpig fått navnet BMS-986205 og gis som tablett. Denne medisinen er ikke godkjent som standardbehandling ved behandling av urinblærekreft, men utprøving sammen med OPDIVO® har i tidligere studier vært lovende med tanke på at behandlingen gir få alvorlige bivirkninger. Begge medikamentene har som mål å stimulere ditt eget immunforsvar til å angripe og drepe kreftceller.

Studien innebærer inntil 28 dager med forundersøkelser og studiedeltagelse i opptil halvannet år. Etter at studien er avsluttet, vil du bli spurt om fortsatt deltagelse for å registrere fordeler og ulemper du opplevde under behandlingen. Total varighet vil være ca. 6–7 år. Alle som deltar i studien blir tilfeldig trukket ut til å delta i en av tre behandlingsarmer. Det er like stor sjanse for å bli trukket til en av de tre behandlingsarmene A, B eller C.

Arm A

Dersom du blir trukket til å delta i arm A vil du og studieteamet vite hvilken behandling du får. I denne armen er studien delt inn i tre faser; screeningfasen (forundersøkelser for å se om du er egnet for deltagelse) og behandlingsfasen (behandling før operasjonen og selve operasjonen) og oppfølgingsfasen. Det vil ikke gis videre studiemedisin etter operasjonen.

Arm B og C

Arm B og C er blindet, noe som betyr at verken du eller ditt studieteam vil vite om du blir trukket til arm B eller arm C. Armene er delt inn i samme faser som arm A. Forskjellen er at du vil fortsette med studiemedisin etter operasjonen.

Det vil gjøres en rekke undersøkelser og tas prøver av deg under studien, og du vil få tett oppfølging av studielegen. Du får erstattet reisekostnader mot fremvisning av kvitteringer.

Denne fasen kan vare i opptil 28 dager, og undersøkelsene av deg er med på å avgjøre om du er egnet for deltagelse i studien.

I denne fasen starter du med studiemedisin. Hvilken behandling den enkelte får avgjøres av et dataprogram (randomisering = tilfeldig utvalg). Det er like stor sjanse for at du vil motta behandling A, B eller C. Behandlingsfasen kan deles i tre, behandlingen før operasjon, selve operasjonen og behandlingen etter operasjonen.

Cellegiftbehandlingen er den samme for alle behandlingsarmene, A, B og C. Legemidlene gemcitabin og cisplatin vil bli gitt via intravenøs infusjon i armen. Dersom du blir trukket ut til deltakelse i behandlingsarm B eller C vil du i tillegg til cellegiftbehandling få immunterapi, intravenøs OPDIVO® (aktiv medisin) og tabletter; enten medikamentet BMS-986205 (aktiv medisin)  eller placebo (ikke aktiv medisin). Behandlingsperioden strekker seg over ca. ni uker.

Operasjonen for å fjerne urinblæren din planlegges utført innen seks uker etter siste dose av behandlingen. Operasjonspreparatet vil bli grundig undersøkt av patolog. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan opereres og selve kreftsykdommen ikke har forverret seg, kan du fortsatt være med i studien. Det vil da bli utført undersøkelse innvendig av urinblæra (cystoskopi), eventuelt med fjerning av synlige rester av svulstvev i urinblæra (TUR-B).

Innen 60–90 dager etter operasjonen vil du møte til visitt for en legeundersøkelse, EKG, CT og eventuelt MR-undersøkelse og blodprøvetaking. Dersom du ikke ble operert, vil du i tillegg bli undersøkt med cystoskopi.

Hvis det ikke er tegn til forverring av sykdommen, starter vi behandling av pasienter trukket til behandlingsarm B eller C. Disse gis samme behandling som før operasjonen, dvs. medikamentet OPDIVO og tablett (BMS-986205/placebo), men ikke cellegift. Behandlingsperioden strekker seg over ca. ni måneder.

Pasienter i arm A går over i oppfølgingsfasen. Sykdommen bli kontrollert med CT og ev. MR. Pasienter som ikke kunne opereres vil i tillegg bli undersøkt med cystoskopi.

Når du har fullført eller av andre grunner avsluttet behandlingen med studiemedisin, går du over i den siste delen av studien, som kalles oppfølgingsfasen. Uavhengig av om du har fullført all studiebehandling/alle studiebesøk eller om du har avbrutt din deltagelse av andre årsaker, vil du bli fulgt opp i minst hundre dager etter siste dose studiemedisin eller i minst hundre dager etter første legevisitt etter operasjonen (arm A).

Vær oppmerksom

Det er to tredjedels sjanse for at du får immunterapi som testes med mål om større sjanse for helbredelse. Immunterapien gis ikke utenfor denne studien. Du vil følges opp hyppig gjennom hele studieprogrammet, noe som kan gi deg trygghet for at endringer i sykdommen vil bli fanget opp. Alle undersøkelser og studiemedisin er gratis. Studien innebærer ingen kostnader for deg.

Kreftbehandling har ofte bivirkninger, noe som kan gi deg ubehag. Svært vanlige bivirkninger som er registrert i tidligere studier med legemiddelet nivolumab er nedsatt appetitt, diaré, kvalme, trøtthet, utslett, feber, unormale blodverdier, og muskelsmerter.

Det kan oppstå nye bivirkninger som ikke er registrert tidligere. Du vil bli underrettet om ny informasjon fra studielegen underveis i studien, slik at du har mulighet til å vurdere din videre deltakelse i studien.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet er nasjonalt koordinerende sykehus og har hovedansvar for studien.

Du kan melde din interesse for studien til:

Jan Oldenburg

Akershus universitetssykehus

Jan.Oldenburg2@ahus.no

Øyvind Krohn Tennø

Sykehuset Østfold

Oyvind.Krohn.Tennoe@so-hf.no

Gunnar Tafjord

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

guntaf@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold
  • Oslo universitetssykehus