Betydningen av serotonin hos intensivpasienter

Målet med denne studien er å undersøke betydningen av signalstoffet serotonin i blodet hos pasienter innlagt på intensivavdeling med disse tilstandene.

Om studien

Sepsis, hjertestans og multitraumer er blant de vanligste årsakene til innleggelse på intensivavdeling i Norge. Dette er potensielt livstruende tilstander som blant annet kjennetegnes ved en uttalt inflammasjon som kan være skadelig for kroppens organer. Serotonin er et av kroppens vanlige og viktige signalstoffer, som kan skilles ut fra aktiverte blodplater ved inflammasjon. Vi har som hypotese at noen pasienter innlagt på intensivavdeling har forhøyede nivåer av serotonin i blodplasma, og at dette bidrar til lungesvikt og kollaps av sirkulasjonssystemet.

I denne studien ønsker vi å utforske betydningen av serotonin hos kritisk syke pasienter innlagt på intensivavdeling med sepsis og septisk sjokk, vellykket gjenopplivning etter hjertestans og alvorlig multitraume. Vi vil måle serotonin i blodplasma gjentatte ganger under intensivoppholdet, og sammenholde resultatene med pasientens kliniske tilstand og prognose. Vi vil også måle nivåer nedbrytningsproduktet til serotonin, 5-HIAA, i blod og urin.

For sammenligning vil vi også måle serotonin og 5-HIAA hos en gruppe friske personer, og en gruppe intensivpasienter uten akutt sykdom i lungene eller sirkulasjonssystemet.

Pasientgruppene vi ønsker å studere har ofte dårlig prognose og høy dødelighet, og kunnskapen om de bakenforliggende sykdomsmekanismene som fører til dette er mangelfull. Samtidig finnes resultater fra dyreforsøk som kan tyde på at legemidler som blokkerer effekten av serotonin har en gunstig effekt ved blant annet sepsis og lungesvikt.

Vår studie kan bidra til en bedre forståelse av sykdomsprosessene som fører til organsvikt og død hos intensivpasienter, og potensielt bane vei for utprøvning av legemidler i framtiden.

Vitenskapelig tittel

SERO-22 - Betydningen av serotonin hos intensivpasienter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 25.05.2022 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Friske personer kan delta i studien og er velkomne til å ta kontakt ved interesse.

Intensivpasienter som kan være aktuelle for deltakelse i studien vil rekrutteres av studiepersonell under innleggelse på intensivavdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Hva innebærer studien?

I denne studien ønsker vi å utforske betydningen av signalstoffet serotonin i blodet hos kritisk syke pasienter innlagt på intensivavdeling med sepsis og septisk sjokk, vellykket gjenopplivning etter hjertestans og alvorlig multitraume. Vi vil måle serotonin i blodplasma, og sammenholde resultatene med pasientens kliniske tilstand og prognose.

For sammenligning vil vi også måle serotonin hos en gruppe friske personer, og en gruppe intensivpasienter uten akutt sykdom i lungene eller sirkulasjonssystemet. Inklusjon av studiedeltakere vil etter planen pågå fra våren 2022 og ut 2024.

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien vil du kunne bidra til en bedre forståelse av sykdomsprosesser hos pasienter som er innlagt på intensivavdeling med sepsis, septisk sjokk, hjertestans og alvorlig multitraume. Ut over dette har du ingen direkte fordeler av å delta.

Deltakelse i studien innebærer ett studiebesøk hvor det vil tas blodprøver og en urinprøve, og hvor din høyde og vekt vil bli målt. Det vil tas til sammen 20 ml blod. Å avgi denne lille mengden medfører ingen risiko og vil ikke gi noen form for ubehag. Blodprøver vil bli tatt fra en perifer venekanyle installert i en overfladisk vene i albuefolden. Installasjon av en slik venekanyle gjøres med et nålestikk gjennom huden på samme måte som når det tas vanlige blodprøver. Dette kan gi noe ubehag og medfører en teoretisk risiko for infeksjon.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å delta i studien kan du ta kontakt med lege og doktorgradsstipendiat Nikolai Ravn Aarskog.

Morten Rostrup

Prosjektleder

uxmoro@ous-hf.no 22 11 93 38

Nikolai Ravn Aarskog

Doktorgradsstipendiat

nikaar@ous-hf.no 22 11 93 38