Behandling i trykkammer etter amputasjon av tå, fot, legg eller lår

Formålet med studien er å undersøke effekten av behandling i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling) på amputasjonssår. Vi vil undersøke om behandlingen gjør at amputasjonssåret gror raskere, og om behandlingen reduserer behovet for ytterligere kirurgi (inkludert en større amputasjon). Vi vil også se på om behandlingen kan redusere antall dager du må være innlagt på sykehus.

Om studien

Amputasjon av en tå, fot, legg eller lår kan være nødvendig ved redusert blodsirkulasjon, langvarige sår eller infeksjon. Pasientene som har amputert en del av bena, må ofte gjennom langvarig behandling og flere kirurgiske inngrep før amputasjonssåret gror. Behandling i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling) har vist seg effektivt i behandlingen av kroniske sår. I dag finnes det likevel ingen gode studier som har undersøkt denne formen for behandling av amputasjonssår. Selv om det infiserte området er fjernet under operasjonen, opprettholdes ofte selve årsaken til amputasjonen, som nedsatt blodsirkulasjon eller infeksjonstendens.

Vitenskapelig tittel

Amputasjoner på underekstremitet, effekt av hyperbar oksygenbehandling.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du:

  • ha amputert en tå, fot, legg eller lår på grunn av kroniske sår, nedsatt blodsirkulasjon eller infeksjon
  • være mellom 18 og 90 år
  • inkluderes i studien innen syv dager etter at du er ferdig kirurgisk behandlet

Du kan ikke delta hvis:

  • du er gravid
  • du har uttalt kognitiv svikt eller demens, eller ikke er i stand til å følge opp avtaler
  • dykkerlege/anestesilege mener at det er grunnlag for at du ikke kan behandles i trykkammer

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien trekkes du tilfeldig ut til å få behandling i trykkammer, eller til en kontrollgruppe som får vanlig oppfølging. De som trekkes ut til gruppen som får behandling i trykkammer starter behandlingen etter samtale med dykkerlege.

Behandlingen foregår i trykkammeret på Ullevål sykehus. Du trenger ikke være innlagt ved sykehuset for å få behandlingen. Under behandlingen trykksettes rommet, og du puster 100 prosent oksygen på maske i intervaller på 30 minutter. Behandlingen varer i 1 time og 45 minutter, og foregår hver mandag til fredag i seks uker. Til sammen utgjør dette 30 behandlinger.

Når du puster 100 prosent oksygen under økt omgivelsestrykk, får du høyere nivåer av oksygen i blodet. Dette gir flere effekter. Oksygen i seg selv er nødvendig for at sår skal gro, og i tillegg bidrar det til dannelse av nye, små blodårer. Du kan lese eller se film på tv i kammeret, som har plass til 12 sittende pasienter.

Under behandling i trykkammeret møter du en anestesilege som også er dykkerlege. Denne legen har det medisinske ansvaret. Du vil også møte en intensivsykepleier og to kammeroperatører som drifter tanken.

Alle som takker ja til deltakelsen følges i ett år etter gjennomført amputasjon, uansett hvilken gruppe du trekkes ut til. Vi måler blodsirkulasjonen din med elektroder som kobles til huden. Dette gjør vi når du inkluderes i studien, etter seks uker og etter tre måneder. Undersøkelsen innebærer ingen stikk og er ikke smertefull. Vi kaller deg også inn til kontroll etter seks måneder og etter ett år. I forbindelse med disse kontrollene ber vi deg også fylle ut noen spørreskjemaer.

Utgifter:

For transport og behandling tilkommer egenandel per behandling frem til egenandelstak I er nådd. Per 2019 er egenandelstaket 2369 kr og gjelder alt av utgifter til lege, røntgen, medisiner og pasientreier. Når egenandelstaket er nådd får du frikort og betaler ikke lengre egenandel for disse tjenestene. Det er ikke egenandel for kontrollene som gjennomføres under deltagelsen i studien. 

OUS avdeling Ullevål koordinerer studien. Pasienter som gjennomgår amputasjon på Ullevål eller Diakonhjemmet kan inkluderes i studien.

Relevant sentral informasjon

Les mer om trykkammerbehandling

Les blogginnlegget på Ekspertsykehuset om trykkammerbehandling

Vær oppmerksom

Behandling i trykkammer er en trygg og velprøvd behandling med lite bivirkninger.

Rapporterte bivirkninger er:

  • Reversible synsforandringer
  • Problemer med å utligne trykk i øret og i bihulene

Sjeldnere bivirkninger er kramper og trykkskade av lungene. 

Behandlingen kan oppleves som tidkrevende ettersom de som trekkes ut til behandling i trykkammer skal gjennom 30 behandlinger som tar ca. to timer hver gang.

Kontaktinformasjon

Jonas Thomassen

Cand.med OUS Ullevål

b30899@ous-hf.no 99 62 11 24

Elisabeth Ellingsen Husebye

Overlege, PhD ved OUS, Ortopedisk avdeling

UXNGNG @ous-hf.no

Anders Nordby

Overlege OUS, Akuttklinikken

nade@ous-hf.no

Mads Sundet

Overlege Diakonhjemmet

Mads.sundet@diakonsyk.no