Taormina

Behandling av oligometastatisk brystkreft

En randomisert fase 3 studie som sammenligner stereotaktisk ablativ strålebehandling (SABR) og systemisk behandling med kun systemisk behandling som første linjes behandling.

Om studien

Standard behandling for brystkreft med fjernspredning er systemisk medikamentell behandling med antihormonell terapi eller kjemoterapi eventuelt kombinert med immunterapi eller HER2-rettet terapi.

Hensikten med studien er å undersøke om stereotaktisk ablativ stråleterapi (SABR) (målrettet høydose strålebehandling) mot metastasene (spredningspunktene), i tillegg til standard systemisk medikamentell behandling, kan bedre prognosen på lang sikt med bedret progresjonsfri overlevelse og/eller bedret livskvalitet.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 16.10.2023 fram til 31.12.2026

Hvem kan delta?

Pasienter med oligometastatisk brystkreft kan delta i studien.

Alle norske pasienter kan delta, men behandlingen må foregå ved:

  • Oslo universitetssykehus
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital
  • Stavanger universitetssykehus
  • Haukeland universitetssykehus.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien består av to behandlingsgrupper, der den ene gruppen vil motta stereotaktisk ablativ stråleterapi (SABR) i tillegg til standard systemisk medikamentell behandling, mens den andre gruppen vil motta standard medikamentell systemisk behandling. SABR (høydose strålebehandling) er strålebehandling som gis med høy presisjon og høye doser (vanligvis 1-5 ganger i løpet av 1-2 uker).

Det blir avgjort ved randomisering (digital loddtrekning) hvilken behandling pasientene får. 2 av 3 studiedeltakere trekkes til behandlingsgruppen med tillegg av stråleterapi (eksperimentell behandling). 1 av 3 mottar standard medikamentell systembehandling.

Inkluderte pasienter følges med ekstra studiekontroller. Oppfølgingen innebærer regelmessige kontroller med røntgenologiske undersøkelser hver 3. måned i minst 3 år, eller så lenge man har effekt av behandlingen. I tillegg kommer regelmessige blodprøver og utfylling av spørreskjemaer.

I løpet av studien vil det være faste studiebesøk på sykehuset for å gjennomføre behandling og gjennomføre ulike undersøkelser og prosedyrer knyttet til studien. Dette innebærer gjennomgang av sykehistorie, legeundersøkelser, høyde, blodtrykk, vekt, blod- og urinprøver, vevsprøve (biopsi) og bildeundersøkelser (CT/MR).

Du vil måtte betale egenandel for undersøkelsene i henhold til vanlig regelverk.

Vær oppmerksom

Alle pasientene i studien vil få aktiv behandling og tett oppfølging.

SABR gir som regel færre bivirkninger enn standard stråleterapi fordi omkringliggende vev får lave stråledoser. Bivirkninger kan imidlertid tilkomme dager og uker etter behandling, og de vanligste bivirkninger er trøtthet, hudreaksjoner (rødhet, tørr hud, og kløe) samt ømhet, smerter og hevelse i området som er bestrålt. Bivirkninger er avhengig av hvilke organer som får strålebehandling, og følgende symptomer kan også oppstå: brystsmerter, hoste, tung pust, feber, sure oppstøt, magesmerter, uvelhet. Brudd eller blødninger er svært sjeldne bivirkninger av SABR.

Pasientene som deltar i studien kan også oppleve ubehag og bivirkninger ved prøvetaking. Noen få ekstra radiologiske undersøkelser medfører en minimal ekstra eksponering for røntgen/radioaktiv stråling med neglisjerbar påvirkning på helsen på lang sikt.

Kontaktinformasjon

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Samarbeidspartnere

Oslo universitetssykehus

Universitetssykehuset i Nord-Norge

St. Olavs Hospital

Stavanger universitetssykehus

Haukeland universitetssykehus