Barns opplevelse av smerte ved gjentatte sprøytestikk

Vi undersøker hvordan barn med barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt) og deres foreldre opplever å få medisinsk behandling via gjentatte sprøytestikk. Dette vil gi ny kunnskap om smerte og frykt hos barn som trenger injeksjoner gjentatt over lang tid. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Barn med revmatisk sykdom blir i økende grad tilbudt medisinsk behandling som gis via gjentatte sprøytestikk, uten at vi vet helt hvordan dette oppleves for barnet eller for foreldrene som ofte er de som gir sprøytene hjemme. Vi ønsker å studere hvordan barn med juvenil idiopatisk artritt og deres foreldre opplever dagens praksis for behandling, og hvordan helsepersonell best kan forebygge smerter og redsel når slik behandling skal foregå hjemme over tid. Denne studien er et doktorgradsprosjekt i regi av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Gjennom 3 substudier er målet å bidra til at helsepersonell kan forebygge smerter og redsel, når slik behandling skal foregå hjemme over tid.

Data fra observasjonsstudier, intervju med barn og foreldre noen måneder etter oppstart av behandling og fra fokusgruppeintervju der alle involverte parter er inkludert, har som mål å utvikle og teste et opplæringsprogram til denne pasientgruppen.

Generalisering av funn og bruk av opplæringsprogram  til andre pasientgrupper kan være et aktuelt tema for videre forskning.

Les mer om studien på REK sine nettsider

Vitenskapelig tittel

Bare et lite stikk

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi ønsker å inkludere barn med barneleddgikt samt barn og ungdom med revmatisk sykdom og foreldre/foresatte til barn med revmatisk sykdom og sykepleiere i denne studien.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien har tre delstudier:

  1. Videofilming
    Ved å studere den første opplæringssituasjonen vedrørende sprøytestikk kan vi undersøke hvordan barn reagerer på det de voksne (sykepleier og foreldre) gjør og sier. For at vi skal kunne se på detaljer i samhandlingen, bruker vi video-filming som metode. Vi tror at det kan være små ting som kan utgjøre viktige forskjeller i hvordan den første opplæringen foregår.
  2. Intervju
    For at vi skal finne ut mer om hvordan sprøytestikkene oppleves etterhvert, vil vi snakke med de samme barna og foreldrene som har blitt filmet etter et halvt år. Dette blir delstudie 2 i prosjektet.
  3. Fokusgruppeintervju 
    Barn/ungdom i alderen 10-18 år med revmatisk sykdom og deres foreldre/foresatte har i 2018 deltatt i gruppesamtaler i form av fokusgruppeintervju. Alle studiedeltakerne hadde lang erfaring med sprøytestikk. Vi ønsker også å inkludere sykepleiere i denne delstudien.

Kontaktinformasjon

Kari Sørensen

Spesialsykepleier og stipendiat

kari.sorensen@ous-hf.no 995 69 394

Dersom barn, foreldre eller sykepleiere ønsker mer informasjon om de tre delstudiene, ta kontakt med Kari Sørensen.