OCEANIC-STROKE

Asundexian ved ikke-kardioemboliske iskemiske hjerneslag

Hensikten med studien er å se på effekt av studielegemiddelet Asundexian hos pasienter over 18 år med tanke på forebygging av iskemisk slag og sikkerhet med tanke på blødningsrisiko.

Om studien

I OCEANIC STROKE-studien undersøker vi om studielegemiddelet Asundexian kan forhindre iskemisk hjerneslag hos pasienter som har hatt et akutt ikke-kardioembolisk iskemisk slag eller høy-risiko TIA, i kombinasjon med antiplate behandling. Hensikten med studien er å se på effekt av studielegemiddelet hos pasienter over 18 år med tanke på forebygging av iskemisk slag og sikkerhet med tanke på blødningsrisiko. Asundexian forventes å kunne redusere risikoen for nye iskemiske hjerneslag og det forventes at den har en lav risiko for å medføre blødninger.

Vitenskapelig tittel

Faktor XIa hemmer ved ikke-kardioemboliske iskemiske hjerneslag

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 10.03.2023 fram til 06.06.2025

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du er over 18 år og har hatt et akutt ikke-kardioembolisk hjerneinfarkt eller høy-risiko TIA. 

Du kan melde din interesse for denne studien ved å kontakte ett av de deltagende studiesentrene,samt Oslo Universitetsykehus, Ullevål, ved overlege Else Charlotte Sandset.

Hva innebærer studien?

Vi tar inn totalt 9300 pasienter (rundt 9800 screenede pasienter) i studien. Halvparten av deltakerne blir tilfeldig valgt ut til å få studielegemiddelet, mens den andre halvparten får placbo. Studien er dobbeltblind, som betyr at verken du som deltaker eller vi som gjennomfører studien vet om du får studiemedisin eller placebo. Studiens varighet for hver enkelt pasient er mellom 3-31 måneder.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Overlege Else Charlotte Sandset. E-post: elsesa@ous-hf.no
Studiekoordinator Ane Vervik

AHUS:
Dr. Ole Morten Rønning /studiekoordinator Marie Loeng og Erna Utnes
 
Sykehuset Østfold Kalnes:
Dr. Azhar Abbas / studiekoordinator Anne Marie Halstensen og Jorun Brynhildsen  
 
Molde Sykehus: 
Dr. Åse Hagen Morsund / studiekoordinator Kristine Bakkemyr, Janne Isaksen og Miriam Friesenberg
 
Ålesund sykehus:
Dr. Yngve M. Seljeseth / studiekoordinator Hanne Bentzen og Elisabeth Bjerkan
 
Haukeland sykehus:
Dr Sander Aarli / studiekoordinator Anne Margrethe Størdal

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold
  • Helse Møre og Romsdal
  • Helse Bergen