Utvalg for persontilpasset medisin

Utvalg for persontilpasset medisin (PM-utvalget) skal fungere som styringsgruppe for sentrene for persontilpasset medisin som etableres ved Oslo universitetssykehus.

Arbeidet er godt i gang med å etablere seks sentre for persontilpasset medisin ved sine respektive klinikker. Det er tre behandlingssentre og tre teknologisentre. Fem av sentrene har fått på plass sine PM–senterledere.
 
Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK) arbeider også med å utarbeide et mandat for IKT-infrastruktur for persontilpasset medisin ut fra anbefalinger fra konseptfaserapporten.

Bakgrunn

Bakgrunnen for etablering av PM-utvalget er anbefalinger fra prosjektet «Persontilpasset medisin på Oslo universitetssykehus».
 
Det ble anbefalt at persontilpasset medisin bør organiseres som definerte satsnings- og teknologiutviklingsområder i form av klinikk- og avdelingsovergripende sentre med forankring i OUS linjestruktur, og at sentrene bør koordineres gjennom opprettelse av et «PM-utvalg». Prosjektets anbefalinger er representert i konseptfaserapporten.

Formål

PM-utvalget skal være et rådgivende organ for administrerende direktør og sykehusledelsen ved OUS. Utvalget skal ha et koordinerende ansvar for både initiativene i regi av sentre for persontilpasset medisin og øvrige initiativer innen feltet i klinikkene.
 
PM-utvalget er organisatorisk plassert i Stab medisin, helsefag og beredskap med medisinsk direktør Hilde Myhren som leder for utvalget. Utvalget hadde sitt oppstartmøte i juni 2021.


Behandlingsorienterte sentre​
KlinikkSenterSenterlederInternettside
KreftklinikkenSenter for presisjonsmedisin innen kreft (​SEPREK)
Kjetil Taskén 
Medisinsk klinikkSenter for presisjonsmedisin innen infeksjonssykdommer(SePIN)Dag Henrik Reikvam 
Barne- og ungdomsklinikkenSenter for presisjonsmedisin innen sjeldne sykdommerOlve Moldestad 
Mandat for teknologiorienterte sentre for persontilpasset medisin​Teknologiorienterte sentre​
KlinikkSenterSenterlederInternettside
Klinikk for radiologi og nukleærmedisinSenter for avansert​, radiologisk billedanalyseAtle Bjørnerud

https://crai.no/

 

Klinikk for laboratoriemedisinSenter for medisinsk genomikk (SMG)Dag Erik Undlien 
Klinikk for ​​laboratoriemedisinSenter for in silico patologiNN ​

Delta​​​kere i utvalg for persontilpasset medisin
Rolle i utvalgetOrg.-enhetNivåNavn
LederStab MHBStabsdirektørHilde Myhren
MedlemKreftklinikkenKlinikksjefSigbjørn Smeland
MedlemSenter for presisjonsmedisin innen kreft (SEPREK)SenterlederKjetil Tasken
MedlemStab medisinsk klinikkKlinikklederMorten Mowe
MedlemSenter for presisjonsmedisin innen infeksjonssykdommer(SePIN)SenterlederDag Henrik Reikvam
MedlemBarne- og ungdomsklinikkenKlinikklederEllen Ruud
MedlemSenter for presisjonsmedisin innen sjeldne sykdommerSenterlederOlve Moldestad
MedlemKlinikk for laboratoriemedisinKlinikklederAndreas Matussek
MedlemSenter for medisinsk genomikk (SMG)SenterlederDag Erik Undlien
MedlemSenter for in silico patologiSenterlederNN
MedlemKlinikk for radiologi og nukleærmedisinKlinikklederPaulina B. Due -Tønnessen
MedlemSenter for avansert, radiologisk billedanalyseSenterlederAtle Bjørnerud
MedlemTeknologi og innovasjonsklinikkenKlinikklederJan Olav Høgetveit
MedlemStab Forskning, innovasjon og utdanning (FIU)StabsdirektørErlend Smeland
MedlemStab Økonomi, juss og IKT (ØJI)Avdelingsleder juridisk avdelingRandi Borgen
MedlemUniversitetet i Oslo (UiO)Institutt leder klinisk medisinDag Kvale
SekretærStab MHBStab til medisinsk direktørEirinn Glattre/Olga Nævisdal
ReferansegruppeBrukerutvalgetLeder av brukerutvalg 
ReferansegruppeHovedverneombud og foretakstillitsvalgteLedere ​​

  • fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter 
  • sikre lik tilgang til diagnostiske tjenester på tvers av klinikkene (standardisering og harmonisering) i samarbeid med sentrene og klinikkene 
  • gi innspill til prosesser som sørger for etablering av infrastruktur som det er behov for i alle sentrene. Sentralt vil være en IKT-infrastruktur for dataflyt, stordatalagring og tungregning, samt behov knyttet til integrasjon av løsninger. 
  • gi innspill til prosesser som sørger for ivaretakelse og utvikling av juridiske og etiske aspekter av særlig relevans for persontilpasset medisin
  • foreta avveininger om fordeling av oppgaver og prioriteringer mellom de ulike sentrene, heri inngår også vurdering av økonomiske konsekvenser
  • vurdere og prioritere innmeldte budsjettbehov knyttet til investeringer
  • overvåke den faglige utviklingen i de seks foreslåtte sentrene basert på rapporter fra sentrenes leder/styre
  • foreslå justeringer i senterstrukturen, herunder nedleggelse og opprettelse av nye satsnings- og teknologiutviklingsområder i form av nye sentre Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM)

Nettverket skal legge til rette for økt harmonisering og standardisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt.
Les mer på nettsidene til NorPreM
Nettverksillustrasjon
Sist oppdatert 27.07.2022