Fire stykker helsepersonell står kledd i grønt.

Global helse

Avdelingen (tidligere seksjon for internasjonalt samarbeid) er administrativt ansvarlig for faglige samarbeidsprosjekter mellom OUS og universitetssykehus i flere land, per dags dato Palestina, Etiopia, Malawi og India. Avdelingen ivaretar koordinatorfunksjonen i disse prosjekter.

Avdeling for glo​bal helse

For prosjektene i Etiopia og Malawi er det overordnede målet å styrke samarbeids-institusjonenes evne til å utdanne egne fagpersoner ved hjelp av kompetanseoverføring mellom OUS og den aktuelle institusjonen. Pensum for det enkelte studium utarbeides i nært samarbeid mellom partene. OUS bidrar primært med tilgang på faglig kompetente forelesere og veiledere. Det utveksles også personell mellom OUS og samarbeidsinstitusjonene.Samarbeidsprosjektene i India og Palestina har som mål å introdusere nye behandlings-metoder, samt å fremme oppdatert evidensbasert kunnskap uten et formelt studieprogram. Eksempler på dette er innføring av laparoskopiske teknikker i Palestina og etablering av morsmelkbanker i India. Arbeidsmetoden i India er utveksling av erfarent og faglig kvalifisert personell mellom OUS og samarbeidsinstitusjonene, mens det i Palestina-prosjektet kun gjennomføres utveksling av fagpersoner fra OUS.

Felles for alle prosjektene er at det forutsettes at institusjonssamarbeidet er forankret i den øverste ledelse ved den gjeldende institusjonen, samt at samarbeidsavtalen støttes av nasjonale og lokale myndigheter.

Avdeling for global helse ble etablert i 2008 etter initiativ fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Avdeling for global helse er en del av direktørens stab og har som oppgave å ha en service funksjon for de kliniske avdelingene samt følge opp personaladministrasjon for de som er ansatt i prosjektene. Avdelingen assisterer avdelingene i utforming av prosjektsøknader og følger opp prosjektene med hensyn til rekruttering, økonomikontroll og rapportering.

Avdelingen har oppdatert informasjon om samarbeidslandene til OUS og har den formelle kontakten med utenriksdepartementet, giverorganisasjoner, norske ambassader, og følger opp og fornyer avtaler med donorer, samarbeidsinstitusjonene og med myndighetene i de aktuelle landene.

Avdeling for global helse koordinerer en økende mengde prosjekter og er hovedsakelig finansiert via eksterne midler fra Norec og Aktiv mot kreft.

OUS, med Avdeling for global helse, sitter i komiteen for Global Helse Norge. Global Helse Norge er en nasjonal arena for forskning på global helse, utdanning og kapasitetsbygging i lav- og middels intektsland.

Prosjektets fulle tittel er ”Oslo-Delhi-Jaipur: Improve Newborn Care Program” og er et samarbeidsprosjekt mellom norske og indiske myndigheter.

Spedbarnsdødelighet benyttes i internasjonal sammenheng som en indikator for levestandard, velferdsordninger og medisinske fremskritt. De hyppigste dødsårsakene er prematuritet/lav fødselsvekt, infeksjoner og asfyksi/fødselstraume.

I 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom tidligere statsminister Stoltenberg og Indias daværende statsminister Singh, Norway India Partnership Inititative (NIPI). NIPI er nå inne i tredje programperiode (2013-2020). Gjennom avtalen forpliktet norske myndigheter seg til å bistå India med faglig assistanse og økonomisk støtte i arbeidet med å forebygge spedbarnsdød. OUS har påtatt seg ansvaret for den helsefaglige oppfølging, mens Norec finansierer store deler av prosjektet. Norec er et norsk forvaltningsorgan som er direkte underlagt Utenriksdepartementet.

Virksomhetens funksjon er å tilrettelegge for gjensidig utveksling av personell mellom norske bedrifter/organisasjoner og personell fra liknende institusjoner i land i sør. Hensikten med internasjonal utveksling er å fremme gjensidig læring, styrke demokratiseringen av utviklingsland og bidra til større grad av likeverd og solidaritet.

Avdeling for global helse ved OUS inngikk en samarbeidsavtale med JK Lone Hospital medio 2013.  Avtalen varte til 2016, men er nå blitt forlenget med tre nye år. JK Lone Hospital er et stort og velrenommert regionsykehus i staten Rajasthan. Sykehuset dekker en rekke pediatriske funksjoner i regionen, deriblant nyfødtintensiv og nyfødtkirurgi. Lady Hardinge Medical College & Kalawati Saran`s Hospital (KSCH) i New Delhi er nå også en del av prosjektet og vil være det sykehuset norske sykepleiere utveksler til. KSCH er en av Asias største barnesykehus, og med 84 sengeplasser for nyfødte har sykehuset den største nyfødtavdelingen i landet. KSCH er et undervisningssykehus og har blant annet spesialiteter i kardiologi, gastrologi og nevrologi. Det er 13000-14000 fødsler i året med mer enn 2500 nyfødte innlagt på nyfødtavdelingene.

Prosjektets overordnede målsetning er å forbedre omsorgen til syke og premature nyfødte, i tråd med forskningsbasert praksis i Jaipur (Rajasthan) og i New Delhi (Delhi).  Spedbarnsmorbiditet og -mortalitet skal reduseres ved å heve kvaliteten på grunnleggende behandling/pleie til et internasjonalt nivå. I forrige runde ble det åpnet en melkebank i Jaipur med stor suksess. Vi har nå som mål og åpne en melkebank i New Delhi, og arbeidet er allerede i gang. Andre fokusområder til prosjektet er bla KMC, ernæring, smertelindring, familiefokusert omsorg, medisinteknisk utstyr, resuscitering, transport av nyfødte og pleie av babyer som får pustestøtte.  Et likestilt mål er å gi norsk helsepersonell erfaring med problemstillinger som er mindre kjente i det norske samfunnet. Oslo har en stadig økende innvandrerbefolkning og behovet for fagkunnskap innen et utvidet sykdomspanorama, så vel som kultursensitivitet og multikulturell forståelse vil derfor øke i årene som kommer. Internasjonal utveksling vil styrke OUS i møtet med disse utfordringene. 

    

En gruppe kvinner i kjoler
En gutt som sover i et klasserom
Et par kvinner på sykehus 

Oslo Universitetssykehus (OUS) har siden 2013 samarbeidet med Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) i Blantyre, Malawi. Samarbeidet startet med utveksling av sykepleiere og leger innenfor nevrokirurgi og ble høsten 2016 utvidet med barnekirurgi.

En viktig milepæl for de tre første årene av prosjektet var opprettelsen av en nevrokirurgisk high dependency unit (HDU) ved QECH. En rekke sykepleiere fra Malawi har hospitert ved OUS i perioder på seks måneder for å få nødvendig kompetanse, dette har ført til at HDU nå er selvdreven. I tillegg til utveksling av personell mellom QECH og OUS har det blitt sendt ned nødvendig utstyr. Det er viktig for prosjektet at nødvendig opplæring på bruk og vedlikehold av donert utstyr gis, og det har derfor vært tett samarbeid med medisin-teknisk avdeling ved OUS som også har bidratt med personell til utveksling samt kortere turer til Malawi.

Utvidelsen til å inkludere barnekirurgi fra og med høsten 2016 henger sammen med at QECH får et helt nytt bygg dedikert til pediatri. Bygget er finansiert av stiftelsen Raising Malawi – drevet av Madonna. OUS bidrar her med utstyr og opplæring av personell. Fokuset på begge delene av prosjektet (nevro- og barnekirugi) er at det som gjennomføres skal være selvdrevent når prosjektet er ferdig. Det er derfor stort fokus på utdanning av personell, både på sykepleiere, leger og medisin-teknikere. Hjemme ved OUS favner prosjektet over flere klinikker og det er til enhver tid tre ansatte ved OUS på utveksling til Malawi.

Prosjektet finansieres av Norec og nåværende stønadsperiode går fra 2016–2020.

 

               

Prosjektet har som målsetting å gjøre Etiopia i stand til å selv utdanne lege- og sykepleiespesialister innen onkologi. Universitetssykehuset Black Lion i Addis Abeba får norsk støtte fra Oslo universitetssykehus (OUS) til å utvikle landets eneste kreftavdeling slik at den blir i stand til å tilby en fullverdig spesialistutdannelse for leger og sykepleiere fra hele Etiopia.

Norske leger fra OUS har bidratt til utdannelsen av onkologer ved Black Lion Hospital siden 2012. Flere kull med etiopiske leger under spesialisering i onkologi har vært i Norge, samt gjennomført kurs i både strålingsbiologi og kjemoterapi. Etter fire års utdanning skal noen fortsette ved avdelingen i Addis Abeba, mens andre skal lede oppbyggingen av nye kreftavdelinger i andre deler av Etiopia.

I Addis Abeba ble det i 2015 startet en masterutdanning av onkologiske sykepleiere. Oslo Universitetssykehus og Oslo MET bidrar med undervisning og praktisk veiledning av masterstudentene. Det første kullet ble ferdig utdannet i 2017. Høsten 2019 var også det første kullet med etiopiske sykepleiere på utveksling i Norge.

Kreft rammer flere kvinner enn menn i Etiopia der brystkreft og livmorhalskreft er de to hyppigste kreftformene. Et styrket krefttilbud vil bedre kvinners helsetilbud i landet. Siden 2017 har norske kreftsykepleiere veiledet sykepleierstaben ved Black Lion Hospital. De har holdt kurs og deltatt i utformingen av et utdanningsopplegg som startet våren 2015. Norske kreftsykepleiere er kontinuerlig tilstede i avdelingen for å bistå i den daglige veiledningen av sykepleiere under spesialutdanning.

De norske bidragsyterne får verdifull erfaring og innsikt med tilbake til sitt hjemlige fagmiljø. Etter hvert vil behovet for norsk bistand i utdanningen gradvis bli mindre. Da vil samarbeidet fokusere mer på fagutvikling og forskning. Idéen som ligger til grunn for prosjektet ville kunne overføres til andre utviklingsland. Prosjektet er finansiert av Aktiv mot kreft.


               

​​​​​

Oppmøtested: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 1, 2. etasje.

​​Postadresse

Oslo universitetssykehus
Avdeling for global helse
Stab samhandling og internasjonalt samarbeid
Postboks 5956 Nydalen
0424 Oslo ​

Ansatte i avdelingen

Kristin 3.jpg
 

Kristin Schjølberg
Avdelingsleder
uxkrnc@ous-hf.no / 924 48 746

Jveria 2.jpg

​Sykepleierkoordinator i Etiopia prosjektet

Madeleine Sandal Fjellanger: madesa@ous-hf.no

Sykepleierkoordinator i Malawi prosjektet

Hedda 1.jpg
 

Hedda Wegger: hedweg@ous-hf.no

Sykepleierkoordinator i India prosjektet

Sist oppdatert 14.03.2023