Helserelatert livskvalitet er redusert hos personer med medfødt aniridi og forbundet med symptomer på angst, depresjon og overvekt

Fram til nå har vi visst lite om helserelatert livskvalitet hos personer med aniridi. En studie utført av Senter for sjeldne diagnoser og Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus viser at personer med aniridi oppfatter sin generelle helse som dårligere enn befolkningen ellers.

En person som holder en gul ball

Illustrasjon: Adobe Stock

Medfødt aniridi er en sjelden, men alvorlig øyesykdom som påvirker alle deler av øyet. De fleste med tilstanden er svaksynte, og har en livslang risiko for forverring av øyesykdommen, med ytterligere svekket syn. I tillegg kan aniridi være forbundet med overvekt, søvnforstyrrelser og hørselsvansker. Studien ble utført som en nettbasert spørreundersøkelse og 29 voksne personer med medfødt aniridi deltok. Det ble brukt standardiserte spørreskjemaer som måler helserelatert livskvalitet og symptomer på angst, depresjon og overvekt. Den genetiske årsaken til sykdommen ble også kartlagt.

 

Lavere skår på helserelatert livskvalitet hos personer med aniridi

Samlet oppnådde deltakerne lavere skår for helserelatert livskvalitet enn den norske befolkningen. Deltakerne fikk også i oppgave å oppgi hvor god eller dårlig helsen deres var «i dag», på en skala fra 0–100, hvor 0 er den dårligste helsen man kan tenke seg, og 100 er den beste. Gjennomsnittlig skår hos deltakerne var 69, som var lavere enn hos nordmenn generelt, på 78.

 

Forekomsten av angst og depressive symptomer

Det ble funnet høy forekomst av angstsymptomer (31%) hos voksne med aniridi, men færre rapporterte å ha depressive symptomer (7%). Generelt tyder funnene på at angst er vanlig hos personer med aniridi og kan være underdiagnostisert. Funnene kan også indikere at depresjon er godt behandlet i studiegruppen da hele 19% oppga å ha fått diagnosen depresjon tidligere.

 

Overvekt og fedme er vanlig ved aniridi

Forekomsten og graden av overvekt og fedme blant deltakerne ble målt med kroppsmasseindeks (KMI). Gjennomsnittlig KMI i gruppen var 31, som tilsvarer fedme. Deltakerne oppga at deres vekt eller kroppsform ga dem mildt ubehag i ulike deler av dagliglivet.

 

Klar sammenheng mellom helserelatert livskvalitet og psykiske symptomer

Spesielt tydelig var sammenhengen mellom symptomer på angst og depresjon og dårligere mental livskvalitet. Videre ble det funnet at ubehag grunnet vekt eller kroppsform var knyttet til dårligere fysisk livskvalitet.

 

Hvilken betydning vil funnene ha for oppfølging av personer med aniridi?

Personer med aniridi kan oppfatte at deres generelle helse påvirker livskvaliteten negativt. Det er en sammenheng mellom denne oppfatningen og symptomer på angst, depresjon og overvekt. Helsepersonell bør være spesielt oppmerksomme på den psykiske helsen til personer med aniridi og iverksette tiltak som er nødvendig for å forbedre den. Kroppsmasseindeks bør beregnes hos personer med aniridi. Dersom det foreligger overvekt eller fedme, kan for eksempel fastlege gi veiledning om vektreduksjon. Personer som har overvekt eller fedme, bør også måle blodsukker jevnlig hos fastlegen.

 

Sist oppdatert 04.04.2024