Krav til behandling av analyseprøver

For å ivareta rettssikkerheten til enkeltpersoner som avgir blod og/eller urinprøve til rusmiddelanalyser, stilles det spesielle krav til at analyseresultatene skal kunne vektlegges som rettslige bevis, eller som dokumentasjon i andre tilfelle hvor resultatene kan føre til alvorlige sanksjonære reaksjoner.

​Rusmiddeltesting utføres for å bekrefte eller avkrefte påvirkning eller bruk av illegale stoffer og/eller medikamenter. Blod og/eller urinprøver, avhengig av problemstilling, sikres etter standardiserte rutiner som hindrer kontaminering, forbytning, manipulering eller annet som kan få betydning for analyseresultatet. Helsedirektoratet har i rundskriv IS-14 kommet med instruks om kvalitetskrav til prøvebehandling fra prøvetakingstidspunkt til analyseresultatet oversendes rekvirenten i slike saker.

Krav til prøvetaking,​​​ forsendelse og mottak

Følgende krav stilles til prøvetaking, forsendelse og mottak ved et rettstoksikologisk analyselaboratorium:

 • Bruk av prøvetakingsutstyr og emballasje som er kontrollert og godkjent av analyselaboratoriet.
 • Prøver tas under oppsyn og prøveemballasjen merkes med strekkodeetiketter.
 • Urinprøver kontrolleres for eventuell manipulering, kontaminering eller andre feil.
 • Prøver sendes i forseglet emballasje til analyselaboratoriet.
 • Analyselaboratoriet kvitterer for alle mottatte prøver, prøveforsegling kontrolleres, prøvene registreres.
 • Alle trinn i prosedyren kontrolleres av en person som ikke har deltatt i registreringsprosedyren.

Krav til laboratoriets prøv​ebehandling og analyser

 • Alle prøver analyseres i et standardisert screeningprogram som dekker de vanligste brukte rusmidler
 • Ytterligere analyser på stoffer som ikke er omfattet av det primære screeningprogram, utføres etter spesielt ønske fra rekvirent eller basert på andre opplysninger
 • Alle positive resultater fra screeningundersøkelsen, bekreftes vha en alternativ metode basert på et annet kjemisk analyseprinsipp.
 • Screening- og bekreftelsesanalyser utføres i to uavhengige uttak fra primærprøven
 • Kjente referanseløsninger og uavhengige kontroller analyseres alltid sammen med de ukjente prøver
 • Resultatene fra referanseløsninger og kontroller må tilfredsstille fastsatte krav til analyseserier før resultatene av de ukjente prøver kan godkjennes.
 • Alle analyseresultater skal kontrolleres av en annen person enn den som utførte analysene
 • Alle prøveuttak, kontroller, analyseresultater og lagerposisjoner registreres i et laboratoriedatasystem, inkludert hvem som har utført og godkjent de forskjellige trinn i prosessen
 • Personalet skal ha gjennomgått spesialopplæringsprogram og er godkjent for de enkelte oppgaver de utfører
 • Alle positive analyseresultater skal fortolkes i forhold til om problemstilingen er påvirkning, eller bruk av ett eller flere stoffer.
 • Alle ovenstående prosedyrer må være fulgt og dokumentert, for at analyseresultatene med fortolkning skal kunne anses som rettssikre eller aksepteres i andre tilfeller hvor resultatene kan føre til alvorlige sanksjonere reaksjoner.
 • Laboratoriet skal delta i eksterne kontrollprogram sammen med andre tilsvarende laboratorier
 • Analyselaboratoriet, inkludert rutiner for prøvebehandling, analysemetoder og fortolkning bør være akkreditert.

Krav til prøvebehandling og analyser som beskrevet ovenfor er i henhold til internasjonale og nasjonale retningslinjer

Sist oppdatert 04.08.2023