Utenriksstasjoner, DNA for personnummer og pass

Politidirektoratet har i samarbeid med Utenriksdepartementet og Oslo universitetssykehus utarbeidet retningslinjer for DNA-testing i pass-saker.

DNA-analyser og søknad om pass

Politidirektoratet har i samarbeid med Utenriksdepartementet og Oslo universitetssykehus utarbeidet retningslinjer for DNA-testing i pass-saker. Retningslinjene er primært utarbeidet for utenriksstasjonene, men disse kan også benyttes ved pass- og ID-kontorene i Norge. (Rundskriv i Lovdata vedrørende retningslinjene).

DNA-analyser og søknad om norsk personnummer

Utenriksdepartementet har utarbeidet en rutinebeskrivelse ved behov for DNA-test ved søknad om norsk fødselsnummer til utenlandsfødte barn med norsk far (evt. mor). Denne skal være tilgjengelig på UDs intranett.

Skatteetaten har utarbeidet en veiviser som søkere skal benytte når det gjelder registrering i Folkeregisteret og etablering av norsk personnummer for barn født utenfor Norge.

Denne veiviseren forklarer søker at det juridiske farskapet til barnet må være dokumentert før det kan søkes om norsk personnummer til barnet. Dokumentasjonen antas å være foreldrenes vigselsattest eller en norsk erklæring av farskap registrert i Folkeregisteret. Vår forståelse av regelverket og prosessen rundt søknad om norsk personnummer og pass til barn født i et gruppe-2-land er at utenriksstasjonen må vurdere om denne dokumentasjonen er tilstrekkelig. Er den ikke det, må enten NAV kontaktes for iverksetting av en sak om erklæring av farskap etter norske regler når mannen oppholder seg i Norge eller det initieres en farskapstest av mannen ved at han møter sammen med mor og barn til prøvetaking av dem etter rutinen for søknad om norsk personnummer til barnet. Se mer om dette i neste punkt.

DNA-analyser og erklæring av farskap

Utenriksstasjoner kan ta imot erklæringer om farskap for barn født i utlandet, når barnefaren befinner seg i utlandet. Erklæringen vil etablere et juridisk farskap for barnet i tilfeller der han ikke er gift med mor eller det ikke kan godtgjøres på tilfredsstillende måte at han er gift med mor.  Det er den myndigheten som tar imot erklæringen, herunder utenriksstasjonen, som skal gjøre en vurdering av om vilkårene i paragrafen nedenfor er oppfylt, slik at det eventuelt kan kreves prøve for DNA-test før erklæring av farskap tas imot.

Barnelovens §4, femte ledd:

"Er det naudsynt for å fastslå farskapen til eit barn født i utlandet, kan myndigheita be om ei eigna prøve til DNA-analyse for barnet og for han som vil erklære seg som far, dersom

  1. barnet, mora eller han som vil erklære seg som far ikkje kan godtgjere identiteten sin, eller
  2. det er grunn til å tru at det for å få norsk statsborgarskap til barnet er gitt urette opplysningar om kven som er far

Det er òg eit vilkår at opplysningane i saka elles ikkje gir grunnlag for med rimeleg sikkerheit å fastslå farskapen. Dersom DNA-analyse godtgjer at mannen ikkje kan vere far til barnet, kan han ikkje erklære farskap. Det same gjeld om han avslår ei oppmoding."

Arbeids- og velferdsetaten har utgitt rundskriv om innhenting av DNA-test før farskap kan erklæres for barn født i utlandet og utarbeidet skjemaer til bruk i slike tilfeller:

Det er utarbeidet ulike blanketter for bruk i slike situasjoner, blant annet NAV 55-00.67 «DNA-prøve ved norsk utenriksstasjon før farskap kan erklæres» som sendes sammen med prøvene av far og barn til OUS, vanligvis med kurerpost til Utenriksdepartementet. Sett fra OUS sin side er det hensiktsmessig at prøve av både far, mor og barn tas samtidig. Blanketten XX fylles ut og sendes med prøvene til OUS. Både NAV og utenriksstasjonen vil motta resultatet av testen. For maternitetstesten av mor og barn skal det være gjort en bestilling hos OUS av søker på forhånd, før oppmøte. Testnummeret for denne testen formidles på egnet måte i forsendelsen av prøvene til OUS, for eksempel en kopi av søknaden om norsk personnummer. Søknaden bør sannsynligvis ikke sendes til Skatteetaten før resultatet av farskapstesten foreligger. Spørsmålet er om foreldrene etter en positiv farskapstest må møte på utenriksstasjonen på nytt for å signere farskapserklæringen, eller om dette dokumentet kan bero hos utenriksstasjonen inntil resultatet av farskapstesten foreligger.

Dersom mannen befinner seg i Norge, er det hensiktsmessig at mannen veiledes til oppmøte hos NAV for å gjennomføre erklæring om farskap og bistå ved vurderingen som foretas der av nødvendigheten av en DNA-test. Dette skal være gjort før barnet, dvs far, kan søke om norsk personnummer ved utenriksstasjonen, ref. Skatteetatens veileder. Fødselsnummer for å få pass (skatteetaten.no). Det er uklart om mor må signere på erklæringen ved oppmøte ved utenriksstasjonen, som da må ha fått erklæringen oversendt fra NAV.

Utenriksstasjonen kan også vurdere nødvendigheten av en farskapstest uavhengig av om farskapet er fastsatt etter norske regler eller ikke. I slike tilfeller må OUS orienteres sammen med forsendelsen av prøvene at dette er en slik situasjon og at det ikke dreier seg om en erklæring. Far bestiller en slik test selv og får oppgitt et testnummer som skal følge prøven hans.

Utenriksstasjonen skal ikke under noen omstendighet be om kvittering for betalt faktura, kun be om testnummeret fra OUS. Ingen svarrapporter sendes ut før fakturaen er registrert betalt i OUS sine systemer.

DNA-analyser ved fornying av utgått pass

Utenriksstasjonen kan ved søknad om passfornyelse vurdere at søkernes identitet ikke er tilstrekkelig godtgjort, og kreve at det fremlegges en DNA-test av familien. Dette gjennomføres vanligvis som en bestilling direkte fra familien til OUS eller fra utenriksstasjonen til OUS. Faktura sendes herboendes adresse eller på epost hvis det etterspørres av praktiske hensyn. Svarrapporten sendes herboende eller utenriksstasjonen dersom bestillingen foretas via utenriksstasjonen. Ingen svarrapporter sendes ut før fakturaen er registrert betalt i OUS sine systemer.

Sist oppdatert 07.09.2023