Juridisk farskap - fastsettelse og endring

Barneloven (Lov om barn og foreldre, 8. april 1981) gir regler for fastsettelse og endring av farskap i juridisk forstand. Barneloven finnes også oversatt til engelsk (The Children Act).

​Fastsettelse av farskap

Det er tre måter et farskap kan etableres juridisk første gang.

  • Mannen er gift med barnets mor når barnet fødes.
  • Mannen, dersom han ikke er gift med mor, undertegner en farskapserkjennelse - hvor han erkjenner at han er far og påtar seg underholdsplikt for barnet.
  • Mannen skriver under et farskapsforelegg eller blir dømt som far. Dette gjøres vanligvis ikke før det offentlige har sørget for at farskapet er blitt bekreftet ved en DNA-analyse.

Endring eller opphevelse av farskap

Dette skjer som hovedregel i retten (tingretten). Mor, barn, far eller en annen mann som mener han må være far til barnet, reiser en farskapssak. Retten vil vanligvis sørge for å avklare farskapet ved en DNA-analyse før saken avgjøres. Sak kan reises uavhengig av barnets alder, tidsfrister eller andre vilkår. Dersom mor, far og en annen mann som mener han må være far til barnet er enige, kan farskapet endres administrativt ved NAV.

Endring ved en rettslig avgjørelse

Barnet selv, moren eller faren kan gå til rettssak for å få et bestående farskap prøvet (ved tingretten der barnet bor). Dette gjelder tilfeller der farskapet er erkjent av mannen eller der foreldrene var gift da barnet ble født. Tidligere var slik adgang begrenset av tidsfrister og rettens avgjørelse om hvorvidt det forelå vilkår for saksanlegg.

Dersom det foreligger en tidligere farskapsdom i saken, kan hver av partene kreve saken gjenopptatt. Det stilles ingen særskilte vilkår for dette. Saken skal reises ved den rettsinstans som behandlet farskapsspørsmålet første gang. Retten skal i et slikt tilfelle gi partene pålegg om å avgi prøver til DNA-analyse. Tidligere kunne en rettslig avgjørelse kun gjenopptas dersom det fremkom nye kjensgjerninger eller bevis som åpenbart måtte ha medført et annet utfall av saken.

Ved en lovendring i 1997 fikk en utenforstående mann, som mener han kan være far til et barn som allerede har en juridisk far, adgang til å reise farskapssak (dersom det tidligere ikke har vært en rettslig behandling av farskapsspørsmålet). Det måtte skje før barnet fylte tre år. Denne tidsfristen er nå opphevet.

Skjema: Stevning i sak om farskap.pdf


Endring av farskap ved NAV

Dersom en annen mann enn den juridiske faren erkjenner farskapet overfor NAV, og hans erkjennelse godtas av barnemoren og den juridiske faren, kan farskapet endres. NAV kan eventuelt pålegge partene å avgi prøve til DNA-analyse før endringen iverksettes.

Sist oppdatert 25.01.2023