Barnevernet, farskaps- og morskapstest

Barnevernet kan, på vegne av partene, bestille en DNA-test til utredning av farskap eller annet slektskap.

DNA-analyser og prøvetaking i farskapssaker og andre familiesaker

Barnevernet kan, på vegne av partene, bestille en DNA-test til utredning av farskap eller annet slektskap. Barnevernet vil være oppdragsgiver og betalingsansvarlig. Dokumenter og utstyr for prøvetaking sendes barnevernet som videreformidler utstyr og samtykkeerklæring til partene. Prøvetakingen fra munnhulen kan utføres av lege/helsepersonell ev. av barnevernets personale. Skal resultatet legges frem for offentlig myndighet er det viktig at prøvetakingen er gjennomført på en betryggende og dokumentert måte. Dersom partene ønsker at det skal benyttes blodprøve, tas 2–3 ml EDTA-blod. Prøvetaking gjennomføres da hos fastlege/helseinstitusjon.

Prøvetaker sender utfylte skjemaer sendes sammen med prøvene til adressen nedenfor.

Postboksadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for Rettsmedisinske fag
Seksjon for rettsgenetikk – slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
NO 0424 Oslo

Sist oppdatert 07.09.2023