Forskningsrapporter fra rettsmedisinske fag

Oversikt over forskningsrapporter fra rettsmedisnske fag.

BIlde av en forsker som jobber
Foto: Lars Petter Devik, OUS

Tema: Rus og trafikk

Rusmidler og trafikkfarlige legemidler blant bilførere i Finnmark fylke og Murmansk-regione​n

​​I denne studien har vi undersøkt rusforekomsten blant motorvognførere i normaltrafikk og blant førere involvert i trafikkulykker i de tilgrensende regionene Finnland (Norge) og Murmansk (Russland), og i tillegg sett på hvorvidt bruken av alkohol og rusgivende stoffer blant førere i regionene var representative for nasjonale tall og undersøke eventuelle forskjeller regionene i mellom. Hele rapporten finner du her: Rusmidler og trafikkfarlige legemidler blant bilførere i Finnmark fylke og Murmansk-regionen (PDF).

Rus blant førere som omko​​m i trafikkulykker

I denne studien har vi sammenstilt analyseresultater fra blodprøver tatt av omkomne motorvognførere i perioden 2001–2020. I de fleste tilfellene ble blodprøvene tatt ved rettslig obduksjon, men i noen tilfeller like etter ulykken, eller ved medisinsk obduksjon. Blodprøvene ble analysert for alkohol, illegale rusmidler, og trafikkfarlige legemidler ved de rettstoksikologiske laboratoriene i Oslo eller Trondheim. Hele forskningsrapporten finner du her:​​​ Rus blant førere som omkom i trafikkulykker 2001 til 2020 (PDF).

Rusrelaterte dødsulykker i vegtra​​fikken 2005–2018

Målet med studien var å undersøke forekomst av påvirkning av alkohol, illegale rusmidler og trafikkfarlige legemidler i dødsulykker i vegtrafikken i perioden 2005–2018, primært blant omkomne motorvognførere, og vurdere påvirkningsgrad og omfang av problematisk rusmiddelbruk. Studien omfattet også data om kjøretøygrupper, trafikkatferd, uhellstyper m.m. knyttet til rusrelaterte dødsulykker. Hele rapporten finner du her: Rusrelaterte dødsulykker i vegtrafikken 2005–2018 (PDF).

Rusmidler bla​​nt motorvognførere på Østlandet 2016–2017

Målet med studien var å undersøke bruk av alkohol, legemidler og narkotika blant motorvognførere i normaltrafikk på Østlandet i 2016–17 og sammenligne resultatene med undersøkelsen som ble gjennomført i 2008–09 i de samme regionene. Hele rapporten finner du her: Rusmidler blant motorvognførere på Østlandet 2016–2017 (PDF).​​

Tema: Rusmiddelbruk

Hvilke rusmidler​​ injiseres i Oslo?​​

Folkehelseinstituttet tok initiativ til dette pilotprosjektet og søkte samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Seksjon for rusmiddelforskning ved Avdeling for rettsmedisinske fag har sammen med Avdeling for rusmidler og tobakk med Folkehelseinstituttet gjennomført innsamling og analyse av ca. 600 brukte sprøyter og sprøytespisser. Dette inngår også i et større europeisk prosjekt som organiseres av Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA). Resultatene viser at metodikken kan brukes til å få nøyaktig kjennskap til hvilke stoffer og stoffblandinger som injiseres, og kan brukes til å overvåke trender og oppdage når nye og farligere stoffer dukker opp på markedet.​​ Hele rapporten finner du her: Hvilke rusmidler injiseres i Oslo – analyse av rester av rusmidler i brukte sprøytespisser 2021 (PDF).

​​Opiodrelaterte dødsfall 2​​000–2017

Målet med studien var å studere forekomsten av opioider og registrert dødsårsak blant overdoser i Norge i perioden 2000-2017. Kjønns- og aldersfordeling og endringer i funn over tid ble studert, samt forekomst av andre vanlige psykoaktive stoffer. I tillegg har vi valgt å studere forholdet antall årlige dødsfall på grunn av kodein, tramadol og oksykodon og antall personer som får minst en resept hvert år, og om dette forholdstallet endret seg over tid. Hele rapporten finner du her: Opioidrelaterte dødsfall 2000–2017 (PDF).

​​​Dødsfall relatert til GHB, ​fentanyl og oksykodon

Denne rapporten omfatter forekomsten av GHB-, fentanyl- og oksykodon-relaterte dødsfall i Norge, hovedsakelig i Sør-Østlandet for en periode på i underkant av 3 år (1.3.2015-31.12.2017). Vi har blant annet studert kjønn- og alderssammensetning, sesongvariasjoner og samtidig bruk av andre rusgivende stoffer.​ Hele rapporten finner du her: GHB, fentanyl og oksykodonrelaterte dødsfall 2015–2017 (PDF).

Sist oppdatert 01.09.2023