Informasjon til helsepersonell om dødsstedsundersøkelser

Regjeringen har vedtatt å innføre dødsstedsundersøkelser som et frivillig helsetilbud i alle tilfeller der barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig og uventet. Det er en plikt for helsetjenesten å gi et slikt tilbud.

(Denne teksten er sist oppdatert av Folkehelseinstituttet 05.02.2015)

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å organisere tilbudet. Formålet med dødsstedsundersøkelser er å gi foresatte og helsepersonell sikrere informasjon om årsaken til at barnet døde. Dette er nødvendig for å få en riktig diagnose, og også for å få informasjon som kan bidra til å forebygge lignende tilfeller.


Folkehelseinstituttet har utarbeidet retningslinjer for dødsstedsundersøkelser. Retningslinjene beskriver blant annet prosedyrer for håndtering av unaturlige barnedødsfall, innholdet i dødsstedsundersøkelser, kompetansen til de som gjennomfører undersøkelsene og håndtering av data fra undersøkelsene. Det vises spesielt til avsnittet om sykehusets gjøremål i retningslinjene:

 Retningslinjer for dødsstedsundersøkelser (pdf)

Det bes om at innleggende lege orienterer foreldrene om disse prosedyrene slik de fremgår av retningslinjene og foreldreveiledningen. Det er laget en egen orientering til de foresatte:

Dødsstedsundersøkelsene - orientering til foresatte (pdf)


Når sykehuset får inn et tilfelle av plutselig og uventet barnedød skal sykehuset levere denne orienteringen til foreldrene. Dersom foreldrene vil ta imot tilbudet om dødsstedsundersøkelse, ber sykehuset foreldrene om å undertegne den vedlagte samtykkeerklæringen. Det er nødvendig med skriftlig samtykke fra de foresatte for at en dødsstedsundersøkelse kan finne sted.

Samtykkeerklæring (pdf)

Sist oppdatert 31.12.2016