Informasjon til foresatte om dødsstedsundersøkelser

Ved brå og uventet død kan det noen ganger være vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. For at både foreldre og helsepersonell skal få sikrere informasjon om hva som var årsaken til at barnet døde, skal helsetjenesten ved brå og uventet barnedød gi familien tilbud om en systematisk undersøkelse av dødsstedet.

​En dødsstedsundersøkelse er et frivillig tilbud til de foresatte når et barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig, og det er vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. Helsetjenesten har fra 1. november 2010 plikt til å tilby en slik undersøkelse, men det er frivillig om foreldrene vil benytte seg av tilbudet. Helsetjenesten må derfor ha skriftlig samtykke fra foreldrene før undersøkelsen kan foretas.

Dødsstedsundersøkelse - orientering til foresatte (pdf)

Samtykkeerklaring - dødsstedsundersøkelse (pdf)

Hva innebærer en dødsstedsundersøkelse?

En slik undersøkelse vil utføres av et team bestående av to personer. Det er viktig å sammenholde funnene fra obduksjonen med funnene på dødsstedet. Derfor er det ønskelig at legen som foretok obduksjonen også deltar i undersøkelsen på dødsstedet (evt. annen person med rettsmedisinsk kompetanse). Den andre i teamet vil være en person med kunnskap og erfaring fra dødsstedsutredninger. Det vil bli tatt opp video av dødsstedet, og det vil kunne bli foretatt rekonstruksjon ved hjelp av dukke.

Foreldre og omsorgspersoner har mulighet til å stille spørsmål til teamet som kommer til dødsstedet. I et tidligere prosjekt var det mange etterlatte som benyttet seg av og satte pris på denne muligheten. Selv om formålet med en dødsstedsundersøkelse ikke er å yte helsehjelp til foreldrene, opplevde mange foreldre dødsstedsundersøkelsen som nyttig og viktig.
Dødsstedsundersøkelsen vil finne sted så snart som mulig etter obduksjonen og helst innen 48 timer etter at barnet har kommet til sykehuset.

Hva skjer etter dødsstedsundersøkelsen?

Etter undersøkelsen kan det bli holdt et møte mellom dem som foretok undersøkelsen og helsepersonell på sykehuset for å sammenholde funnene og trekke den endelige konklusjon om dødsårsaken.

Opplysningene fra undersøkelsen vil bli oppbevart i et sikkert journalsystem på den institusjonen som gjennomfører undersøkelsen, og kopi av opplysningene vil bli lagt i barnets sykehusjournal. Denne informasjonen skal også formidles til dere i en oppfølgingssamtale på sykehuset.

Selv om de som gjennomfører dødsstedsundersøkelsen i utgangspunktet har taushetsplikt, kan funn fra dødsstedsundersøkelsene etter omstendighetene, likevel bli gitt til politiet.


Rutiner ved brå og uventet barnedød

Helsepersonell har meldeplikt til politiet i alle tilfeller av plutselig og uventet død. Dette følger av Forskrift av 21. desember 2000 nr 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall, § 1, hvor det heter: "Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall er unaturlig, har leger plikt til å underrette politiet snarest mulig, jf. helsepersonelloven § 36 tredje ledd." En slik melding til politiet skjer altså i alle tilfeller av plutselig og uventet død. Politiet vil ved slike dødsfall kreve en rettsmedisinsk undersøkelse av den avdøde (obduksjon).


Evaluering av tiltaket

Det skal fortløpende foretas en vurdering av tiltaket fra en uavhengig faginstans. Dere vil uavhengig om dere sier ja til dødsstedsundersøkelse eller ikke, motta en forespørsel om å svare på noen spørsmål. Enkelte vil også bli forespurt om å bli intervjuet. Dette er for å sikre at ordningen fungerer tilfredsstillende ut fra formålet og slik at vi kan justere framgangsmåten dersom noe oppleves negativt eller støtende.

Sist oppdatert 12.08.2022