Dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød

I Norge er det hvert år om lag 35 barn i alderen 0 til og med 3 år som dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak. Helsetjenesten har da plikt til å tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å avklare hva barnet døde av. Dette er nødvendig for å kunne gi riktig diagnose, og få informasjon som kan bidra til å forebygge lignende tilfeller. Foresatte må gi skriftlig samtykke til en dødsstedsundersøkelse.

​Hva ordningen innebærer

Undersøkelsen vil utføres av et team bestående av to personer. Det er viktig å sammenholde funnene fra obduksjonen med funnene på dødsstedet. Derfor er det ønskelig at legen som foretar obduksjonen også deltar i undersøkelsen på dødsstedet (evt. en annen person med rettsmedisinsk kompetanse). Den andre i teamet vil være en person med kunnskap og erfaring fra dødsstedsutredninger.

Foreldre og omsorgspersoner har mulighet til å stille spørsmål til teamet som kommer til dødsstedet. I et tidligere prosjekt var det mange etterlatte som benyttet seg av og satte pris på denne muligheten. Selv om formålet med en dødsstedsundersøkelse ikke er å yte helsehjelp til foreldrene, opplevde mange foreldre dødsstedsundersøkelsen som nyttig og viktig. Dødsstedsundersøkelsen vil finne sted så snart som mulig etter obduksjonen, og helst innen 48 timer etter at barnet har kommet til sykehuset.

Skal finne dødsårsaken

Det er sykehuset der barnet blir mottatt som vil orientere foreldrene eller omsorgspersonene skriftlig og muntlig om tilbudet om frivillig dødsstedsundersøkelse. Dersom familien takker ja til tilbudet varsler sykehuset dødsstedsundersøkelsesteamet.

Uavhengig av helsetjenestens tilbud om dødsstedsundersøkelse, er det vedtatt en endring i straffeprosessloven som innebærer at politiet skal innlede etterforskning i alle saker der barn dør plutselig og uventet. Dette skal gjøres selv om det ikke foreligger mistanke om noe straffbart, jf. straffeprosessloven § 224, 4. ledd. Endringen trådte i kraft 1. juli 2011. For mer informasjon om politiets etterforskningsplikt, se Rundskriv 2-2011 fra Riksadvokaten (pdf). Dersom det avdekkes mistanke om straffbart forhold etter at dødsstedsundersøkelsen er påbegynt, skal undersøkelsen i regi av helsetjenesten avbrytes. Den videre oppfølgingen skal da skje i regi av politiet.

Etter undersøkelsen vil det bli holdt et møte mellom de som foretok undersøkelsen og helsepersonell på sykehuset for å sammenholde funnene, og trekke den endelige konklusjonen om dødsårsaken. Denne informasjonen skal også formidles i en oppfølgingssamtale med foreldrene.​

​​Ordningen har blitt evaluert​

Link til rapporten: https://www.nkvts.no/rapport/undersokelse-av-dodsstedet-ved-plutselig-og-uventet-barnedod-en-evalueringsstudie/

Sist oppdatert 01.07.2022