Dødsstedsundersøkelser

Temaside om dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød (0 til og med 3 år). Formålet med tilbudet er å få sikrere informasjon om hvorfor barnet døde. Ansvaret for dødsstedsundersøkelser ble opprinnelig gitt til Folkehelseinstituttet. Nå er det Avdeling for rettsmedisinske fag som siden 2017 har overtatt nasjonalt koordineringsansvar for ordningen og bidrar i slike undersøkelser i egen region og nasjonalt.

Bile av barneføtter i en voksen hånd
Foto: OUS

Rettsmedisiner kan kontaktes av helsepersonell i forbindelse med frivillig dødsstedsundersøkelse ved brå og uventet død hos barn i alderen 0 til og med 3 år.

  • Rettsmedisiner: 46 91 37 34
  • Koordinator for dødstedsundersøkelser: 94 13 29 57

Lars Danielsen, koordinator:

  • Mobil: 48 20 86 17

Gerd Jorunn Møller Delaveris, seksjonsleder:

  • Mobil: 90 73 05 82​

​I Norge er det hvert år om lag 25 barn i alderen 0 til og med 3 år som dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak. Helsetjenesten har da plikt til å tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er å avklare hva barnet døde av. Dette er nødvendig for å kunne gi riktig diagnose, og få informasjon som kan bidra til å forebygge lignende tilfeller. Foresatte må gi skriftlig samtykke til en dødsstedsundersøkelse.

​​Hva ordningen innebærer​

Undersøkelsen vil utføres av et team bestående av to personer. Det er viktig å sammenholde funnene fra obduksjonen med funnene på dødsstedet. Derfor er det ønskelig at legen som foretar obduksjonen også deltar i undersøkelsen på dødsstedet (evt. en annen person med rettsmedisinsk kompetanse). Den andre i teamet vil være en person med kunnskap og erfaring fra dødsstedsutredninger.

Foreldre og omsorgspersoner har mulighet til å stille spørsmål til teamet som kommer til dødsstedet. I et tidligere prosjekt var det mange etterlatte som benyttet seg av og satte pris på denne muligheten. Selv om formålet med en dødsstedsundersøkelse ikke er å yte helsehjelp til foreldrene, opplevde mange foreldre dødsstedsundersøkelsen som nyttig og viktig. Dødsstedsundersøkelsen vil finne sted så snart som mulig etter obduksjonen, og helst innen 48 timer etter at barnet har kommet til sykehuset.

​Skal finne dødsårsaken

Det er sykehuset der barnet blir mottatt som vil orientere foreldrene eller omsorgspersonene skriftlig og muntlig om tilbudet om frivillig dødsstedsundersøkelse. Dersom familien takker ja til tilbudet varsler sykehuset dødsstedsundersøkelsesteamet.

​Uavhengig av helsetjenestens tilbud om dødsstedsundersøkelse, er det vedtatt en endring i straffeprosessloven som innebærer at politiet skal innlede etterforskning i alle saker der barn dør plutselig og uventet. Dette skal gjøres selv om det ikke foreligger mistanke om noe straffbart, jf. straffeprosessloven § 224, 4. ledd. Endringen trådte i kraft 1. juli 2011. For mer informasjon om politiets etterforskningsplikt, se rundskriv 2-2011 fra riksadvokaten Rundskriv ​​​​2-2011 fra riksadvokaten (PDF). Dersom det avdekkes mistanke om straffbart forhold etter at dødsstedsundersøkelsen er påbegynt, skal undersøkelsen i regi av helsetjenesten avbrytes. Den videre oppfølgingen skal da skje i regi av politiet.

​Etter undersøkelsen kan det bli holdt et møte mellom de som foretok undersøkelsen og helsepersonell på sykehuset for å sammenholde funnene, og trekke den endelige konklusjonen om dødsårsaken. Denne informasjonen skal også formidles i en oppfølgingssamtale med foreldrene.​

​​Ordningen har blitt evaluert​

Relaterte dokumenter

​​Ved brå og uventet død kan det noen ganger være vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. For at både foreldre og helsepersonell skal få sikrere informasjon om hva som var årsaken til at barnet døde, skal helsetjenesten ved brå og uventet barnedød gi familien tilbud om en systematisk undersøkelse av dødsstedet.

En dødsstedsundersøkelse er et frivillig tilbud til de foresatte når et barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig, og det er vanskelig å fastslå dødsårsaken med sikkerhet. Helsetjenesten har fra 1. november 2010 plikt til å tilby en slik undersøkelse, men det er frivillig om foreldrene vil benytte seg av tilbudet. Helsetjenesten må derfor ha skriftlig samtykke fra foreldrene før undersøkelsen kan foretas.​​

​​Hva innebærer en dødsstedsundersøkelse?

En slik undersøkelse vil utføres av et team bestående av to personer. Det er viktig å sammenholde funnene fra obduksjonen med funnene på dødsstedet. Derfor er det ønskelig at legen som foretok obduksjonen også deltar i undersøkelsen på dødsstedet (evt. annen person med rettsmedisinsk kompetanse). Den andre i teamet vil være en person med kunnskap og erfaring fra dødsstedsutredninger. Det vil bli tatt foto av dødsstedet, og det vil kunne bli foretatt rekonstruksjon ved hjelp av dukke etter samtykke fra de foreldrene.

Foreldre og omsorgspersoner har mulighet til å stille spørsmål til teamet som kommer til dødsstedet. I et tidligere prosjekt var det mange etterlatte som benyttet seg av og satte pris på denne muligheten. Selv om formålet med en dødsstedsundersøkelse ikke er å yte helsehjelp til foreldrene, opplevde mange foreldre dødsstedsundersøkelsen som nyttig og viktig. Dødsstedsundersøkelsen vil finne sted så snart som mulig etter obduksjonen og helst innen 48 timer etter at barnet har kommet til sykehuset.

​​Hva skjer etter dødsstedsundersøkelsen?

Etter undersøkelsen kan det bli holdt et møte mellom dem som foretok undersøkelsen og helsepersonell på sykehuset for å sammenholde funnene og trekke den endelige konklusjon om dødsårsaken.

Opplysningene fra undersøkelsen vil bli oppbevart i et sikkert journalsystem på den institusjonen som gjennomfører undersøkelsen, og kopi av opplysningene vil bli lagt i barnets sykehusjournal. Denne informasjonen skal også formidles til dere i en oppfølgingssamtale på sykehuset.

Selv om de som gjennomfører dødsstedsundersøkelsen i utgangspunktet har taushetsplikt, kan funn fra dødsstedsundersøkelsene etter omstendighetene, likevel bli gitt til politiet.

​​Rutiner ved brå og uventet barnedød

Helsepersonell har meldeplikt til politiet i alle tilfeller av plutselig og uventet død. Dette følger av Forskrift av 21. desember 2000 nr.​​​​​​​​​​​​ 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall, § 1, hvor det heter: "Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall er unaturlig, har leger plikt til å underrette politiet snarest mulig, jf. helsepersonelloven § 36 tredje ledd." En slik melding til politiet skjer altså i alle tilfeller av plutselig og uventet død. Politiet vil ved slike dødsfall kreve en rettsmedisinsk undersøkelse av den avdøde (obduksjon).

Eksterne lenker​​​

Regjeringen har vedtatt å innføre dødsstedsundersøkelser som et frivillig helsetilbud i alle tilfeller der barn i alderen 0 til og med 3 år dør plutselig og uventet. Det er en plikt for helsetjenesten å gi et slikt tilbud.

Denne teksten er sist oppdatert av Oslo universitetssykehus, Avdeling for rettsmedisinske fag 30. Juni 2023.

Helse og omsorgsdepartementet gå Folkehelseinstituttet i oppdrag å organisere tilbudet, som nå er overtatt av Avdeling for rettsmedisinske fag. Formålet med dødsstedsundersøkelser er å gi foresatte og helsepersonell sikrere informasjon om årsaken til at barnet døde. Dette er nødvendig for å få en riktig diagnose, og også for å få informasjon som kan bidra til å forebygge lignende tilfeller.

Avdeling for rettsmedisinske fag har utarbeidet retningslinjer for dødsstedsundersøkelser. Retningslinjene beskriver blant annet prosedyrer for håndtering av unaturlige barnedødsfall, innholdet i dødsstedsundersøkelser, kompetansen til dem som gjennomfører undersøkelsene og håndtering av data fra undersøkelsene. Vi viser spesielt til avsnittet om sykehusets gjøremål i retningslinjene:

Vi ber om at innleggende lege orienterer foreldrene om disse prosedyrene slik de fremgår av retningslinjene og foreldreveiledningen. Det er laget en egen orientering til de foresatte:

Samtykke fra for​​eldrene

Når sykehuset får inn et tilfelle av plutselig og uventet barnedød, skal sykehuset levere denne orienteringen til foreldrene. Dersom foreldrene vil ta imot tilbudet om dødsstedsundersøkelse, ber sykehuset foreldrene om å undertegne samtykkeerklæringen under. Det er nødvendig med skriftlig samtykke fra de foresatte for at en døsstedsunderøkelse kan finne sted.

Andre doku​menter

Dødssteds​undersøkelse – helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød, rapport 2015.

Om lag trettifem barn under fire år døde plutselig og uventet i Norge hvert år i den perioden rapporten omhandler. Disse dødsfallene representerer en stor utfordring for helsetjeneste, politi og rettsmedisin. Rapporten presenterer dagens ordning med frivillig dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten, resultatet fra 51 gjennomførte dødsstedsundersøkelser og peker på utfordringer knyttet til dagens tosportsordning.

Utgitt: Mars 2015 av Folkehelseinstituttet.​

Rognum TO, Bøylestad L. Dødsstedsundersøkelse – helsehjelp ved plutselig og uventet barnedød, Folkehelseinstituttet. Rapport mars 2015. ISBN: 978-82-8082-661-9, ISBN (elektronisk): 978-82-8082-662-6. Tilgjengelig på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Sist oppdatert 07.09.2023