Om alkoholmetabolittene etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS)

Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) er omdannelsesprodukter (metabolitter) som dannes når alkohol brytes ned i kroppen. Det er en svært liten del av inntatt alkohol, under 0,1 prosent, som blir til EtG og EtS.

​Alkohol inntas i store mengder sammenlignet med for eksempel legemidler, derfor blir konsentrasjonene av EtG og EtS likevel betydelige. EtG og EtS er sannsynligvis ikke-aktive metabolitter, det vil si omdannelsesprodukter som dannes i kroppen etter inntak, men som ikke har noen virkning i kroppen. De måles ikke med tanke på påvirkning. Derimot kan de si noe om inntaksmønster for alkohol.

Tre ulike brukso​​​mråder

Avdeling for rettsmedisinske fag måler EtG og EtS for følgende bruksområder: som markør på tidligere alkoholinntak, som markør på at påvist alkohol faktisk skyldes inntak av alkohol og ikke dannelse etter døden, samt som en indikasjon på tidspunktet for alkoholinntaket.

1. Som markør på tidligere alk​oholinntak

Ved målinger av EtG og EtS i urin kan alkoholinntak påvises, selv om etanolen (alkoholen) i kroppen er forsvunnet. Positiv EtG og EtS i urin sier at personen har inntatt alkohol i løpet av de siste 1,5–2 døgn ved moderate alkoholinntak, og i løpet av de siste 5 døgn ved svært store inntak. EtG og EtS er svært sensitive markører og slår ut etter selv små alkoholmengder.

2. Som markør på at alkohol påvist i blodprøve fra døde skyldes inntak av alkohol og ikke dannelse ett​er døden

Når det påvises alkohol i blodprøve fra en død person kan det ikke med sikkerhet sies om alkohol ble inntatt før døden. Dette skyldes at alkohol kan dannes i kroppen etter at døden har inntruffet, som ledd i en forråtnelsesprosess. For å ha kontroll på dette har vi innført målinger av EtG og EtS i prøver fra døde personer der det påvises etanol.

Fravær av EtG og EtS tilsier at all påvist etanol er blitt dannet etter døden. Dersom man påviser EtG og EtS betyr det at alkohol har vært inntatt og er omdannet i kroppen, men selve konsentrasjonen av alkohol kan ha vært noe annerledes enn den påviste. Noe av den påviste etanolen kan imidlertid i slike tilfeller være dannet etter døden.

Dersom det er påvist 1,0 promille i blod, samt EtG og EtS, vil det utfra beregninger fra vårt eget materiale være 1,6 prosent sannsynlighet for at mer enn 0,2 promille av dette er dannet etter døden (altså at blodalkoholkonsentrasjonen på dødstidspunktet var under 0,8 promille). Denne sannsynligheten for at noe alkohol er dannet etter døden vil være høyere dersom det er forråtnelse av liket, buk- eller brystskade, brannskade, påvist n-propanol eller uvanlig forhold mellom konsentrasjon i blod og urin. Den samme sannsynligheten vil være lavere dersom disse faktorene ikke er tilstede.

Positiv etanol, EtG og EtS vil derfor vise at alkohol er inntatt, men det kan ikke sies med sikkerhet at all den påviste etanolen skyldes inntak. En gitt konsentrasjon etanol, oftest 0,1–0,3 promille, kan likevel være dannet etter at døden inntraff. Man må dermed være forsiktig i vurderingen når konsentrasjonene settes opp mot faste alkoholgrenser hos levende.

3. Som en indikasjon på tidspunkt for inntak av alk​ohol hos levende

I enkelte prøver fra levende personer kan EtG og EtS-målinger i blod brukes for å sannsynliggjøre tidspunkt for etanolinntak. Etter inntak av alkohol vil EtG og EtS dannes, og konsentrasjonene vil stige langsommere enn de gjør for etanol. I følge kliniske studier vil de nå en topp etter ca. fire timer.

Dersom det er inntatt en enkeltdose etanol kort tid før en blodprøve, er det altså forventet å se stigende konsentrasjoner når det blir tatt to påfølgende blodprøver. Fordi EtG- og EtS-konsentrasjonene stiger langsomt, forventer man å se lave konsentrasjoner av disse dersom det er inntatt alkohol kort tid før kjøringen (for eksempel 1-2 timer). og dette er det eneste alkoholinntaket. Dersom EtG og EtS påvises i høye konsentrasjoner tyder dette på inntak av alkohol også før de siste 1-2 timene, typisk i løpet av de siste 12 timene før blodprøvetakingen. Etter store alkoholinntak vil EtG og EtS ikke kunne påvises når det har gått over 24 timer siden avsluttet inntak.

Svakheter ved bruk a​​​v EtG og EtS-målinger

EtG og EtS er sensitive markører som slår ut også etter svært små alkoholinntak. Ved Avdeling for rettsmedisinske fag er det derfor satt høye påvisningsgrenser for EtG og EtS, noe som skal bidra til å hindre at såkalt aksidentelle alkoholinntak (som f.eks. konfekt og overdreven bruk av hånd-desinfeksjonsmiddel) gir positive svar.

Det finnes også sjeldne sykdommer som gjør at personer ikke danner EtG (Gilberts syndrom eller Crigler-Najjar syndrom). Tilsvarende tilstander er ikke kjent for EtS.
Personer med alvorlig nyresvikt vil bruke lenger tid på å kvitte seg med EtG og EtS. Høye konsentrasjoner i blod og urin kan hos slike pasienter sees lengre tid etter alkoholinntak.

EtS finnes også i alkoholfri vin. Det er ikke vist at dette gjelder EtG.

Analyser ved Avdeling for rettsmedisins​​​ke fag

Avdeling for rettsmedisinske fag tilbyr analyse av omdannelsesprodukter av etanol (EtG og EtS) i blod og urin. EtG kan også måles i hår, der positivt svar indikerer storforbruk av alkohol over tid.

Sist oppdatert 04.09.2023