Rapport

Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge

Avdeling for rettsmedisinske fag har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkt forekomst av rusmiddel- og legemiddelbruk samt tobakksbruk blant arbeidstakere i Norge og vurdert hvordan slik bruk påvirker arbeidet med tanke på sykefravær og nedsatt produktivitet.

forside-rus-i-yrkesliv.jpg

Utgitt 2016 av Folkehelseinstituttet
Edvardsen, HM Erøy, Moan IS, Christophersen AS og Gjerde H. Bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge, Folkehelseinstituttet. Rapport 2016.

 Les rapporten i pdf-format

Bruk av alkohol, illegale rusmidler og sløvende legemidler kan redusere sikkerheten, og føre til redusert yteevne og sykefravær. Det er også velkjent at bruk av tobakksprodukter kan forårsake en rekke sykdommer. I denne studien har Folkehelseinstituttet (FHI) undersøkt rusmiddel- og tobakksbruk blant arbeidstakere ved hjelp av biologiske prøver i kombinasjon med selvrapporterte opplysninger gjennom spørreskjema.

De biologiske prøvene bidrar med informasjon om nylig bruk av de aktuelle stoffene, det vil si bruk de siste 24–48 timer. Spørreskjema gir informasjon om nylig bruk, bruk siste 12 måneder samt informasjon om fravær og ineffektivitet som følge av rusmiddelbruk. Mulige forskjeller i utbredelse av rusmiddel- og tobakksbruk og konsekvenser av bruk mellom bransjer og på tvers av kjønn og aldersgrupper ble også undersøkt.

Førtifire firmaer og en del tungtransportsjåfører ble invitert til å delta i undersøkelsen. Halvparten av firmaene var villige til å delta. Arbeidstakere fylte ut et spørreskjema og avga en spyttprøve som ble analysert for alkohol, 12 beroligende eller sløvende legemidler, 6 illegale stoffer og kotinin (en markør for nikotinbruk). Deltakelsen var frivillig og anonym, både for enkeltpersoner og deres arbeidsplasser.

Totalt deltok 2 437 personer fra åtte bransjer, dette utgjorde 92 % av de spurte personene. Ved å kombinere spørreskjema med spyttprøvetesting fant vi at 5,2 % hadde brukt beroligende og/eller sløvende legemidler de siste par dagene mens 1,4 % hadde brukt illegale stoffer. Det var 17 % som hadde drukket alkohol det siste døgnet, men kun 0,04 % (én person) hadde alkohol i kroppen da prøven ble tatt. Omtrent 25 % svarte at de hadde vært ineffektive eller i bakrus på jobb og 5 % svarte at de hadde hatt fravær fra jobb på grunn av alkoholbruk i løpet av de siste 12 månedene.

Det var 0,2 % og 0,4 % som oppga henholdsvis selvrapportert fravær og ineffektivitet grunnet illegale stoffer siste år. Fravær siste år på grunn av sløvende legemiddelbruk ble oppgitt av 1,3 %, mens ineffektivitet på jobb grunnet sløvende legemidler siste år ble rapportert av 0,8 %.

Bruk av illegale stoffer, stort alkoholinntak, alkoholrelatert fravær og ineffektivitet ble hyppigst rapportert blant restaurant- og baransatte og mest sjelden blant helsearbeidere, og hyppigere blant menn enn kvinner.

Bruk av beroligende og/eller sløvende legemidler forekom hyppigst hos helsepersonell, transportarbeidere og lagerarbeidere. Illegale rusmidler ble hyppigst påvist hos personer under 30 år, mens beroligende og/eller sløvende legemidler ble påvist i økende omfang med økende alder.

Daglig røyking og/eller bruk av snus ble oppgitt av 22,7 %, daglig røyking av 13,6 % og daglig snusbruk av 10,2 %. Det var flest tobakkbrukere blant ansatte i restaurant- og barbransjen. Det var flest snusbrukere blant menn. Daglig røyking var minst utbredt i aldersgruppen 30-39 år, mens røyking av og til og snusbruk var signifikant synkende med alder.

Oppsummert viser denne studien at rusmiddelbruk i arbeidstiden er et sjeldent fenomen (<5 %), mens ineffektivitet på grunn av alkohol ble rapportert av en relativt stor andel av arbeidstakerne (24,6 %). Det var betydelige forskjeller i utbredelse av alkoholrelatert fravær og ineffektivitet mellom bransjer og på tvers av kjønn og aldersgrupper. Selvrapportert alkohol- relatert fravær siste 12 måneder varierte mellom 1–20% og ineffektivitet varierte mellom 12–66 % i de åtte bransjene. Andelen menn som rapporterte om alkoholrelatert fravær var om lag dobbelt så høy som blant kvinner. Totalt sett var det færre enn 1,5 % som rapporterte om ineffektivitet på jobb eller fravær fra jobb på grunn av illegale stoffer eller sløvende legemidler, en betydelig lavere andel enn for alkohol.

Sist oppdatert 06.01.2017