Om oss

Helse Sør-Øst har gitt Oslo Universitetssykehus (OUS) i oppdrag å drifte en regional, tverrfaglig behandlings- og kompetansetjeneste for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO).  Tjenesten er underlagt Lungemedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk, og er plassert på Bygg 19 på Ullevål. RAAO inngår i et nasjonalt nettverk av tilsvarende sentre i de øvrige helseregionene.

Oppbygging av Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet OUS startet første november 2013.

Vi arbeider for økt bevissthet og kunnskap om astma, allergi og andre overfølsomhetstilstander. Helsepersonell kan søke råd hos senteret, og pasienter med komplekse/sammensatte tilstander kan henvises hit.

Senteret omfatter både regional kompetansetjeneste og regionalt behandlingssenter.

I sen​teret er den tverrdisiplinære medisinske kompetanse som finnes på sykehuset samlet, med representanter fra: 
Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken
Lungemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk
Lungeavdelingen, Hjerte-, lunge- og karklinikken
Øre-, nese- og halsavdelingen, Klinikk  for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
Avdeling for gastromedisin, Medisinsk klinikk
Seksjon for miljø- og arbeidsmedisin, Medisinsk klinikk
Seksjon for hudsykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Seksjon for medisinsk immunologi, Klinikk for laboratoriemedisin
Seksjon for klinisk ernæring, Medisinsk klinikk
Konsultasjons- og liaisonenheten, Klinikk for psykisk helse og avhengighet
Per i dag er det 8 ansatte (4,8 stillinger) ved senteret, som ledes av Eva Stylianou. Det arbeides med å tilknytte annet fagpersonell til senteret.

Behandlingssenteret driver høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av voksne med en komplisert astma- og allergisykdom, i et samarbeid mellom de kliniske avdelingene. Virksomheten konsentrerer seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetanse som er etablert ved det samlede regionale senteret.

Kompetansetjenesten bygger opp og videreutvikler kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen gjennom kursvirksomhet, utvikling og formidling av informasjons- og undervisningsmateriell/veiledere, og nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer).

Sist oppdatert 21.02.2023