Regional kompetansetjeneste for metodevurdering

Regional kompetansetjeneste for metodevurdering er en ressurs for etablering av gode rutiner rundt nye metoder og metodestøtte ved gjennomføring av mini-metodevurdering i helseforetak i Helse Sør-Øst.

Kontakt oss

System for innføring av nye metoder

Nye metoder  ble etablert i 2013 som et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Hensikten var å bidra til at pasienter så raskt som mulig får tilgang til nye, effektfulle, sikre og økonomisk forsvarlige metoder innen medisin og helsefag og at behandlingsmetoder som er ineffektive eller skadelige for pasienten blir utfaset og ikke brukt.

Systemet innebærer at spesialisthelsetjenesten skal ta i bruk internasjonalt anerkjent metodikk for Health Technology Assessment (HTA) som vektlegger best mulig kunnskapsgrunnlag før innføring av nye metoder. Hovedprinsippet er at det skal gjennomføres en type metodevurdering før en ny metode besluttes innført av relevante ledere i spesialisthelsetjenesten.

Det finnes flere typer metodevurderinger tilpasset ulike formål og dette er beskrevet på www.nyemetoder.no. Mini-metodevurdering er en type metodevurdering som gjøres av helseforetakene selv før de innfører en ny metode.

Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode, eventuelt avskaffe en gammel. Se definisjon av ny metode, inklusjonskriterier, skjema og metodebeskrivelse her.

Med «metode» forstås her utstyr og prosedyrerelatert diagnostikk og behandling, som blant annet

 • Medisinsk utstyr
 • Diagnostiske tester
 • Kirurgiske og medisinske metoder for utredning, behandling og oppfølging
 • Helsefaglige metoder

Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til vurdering av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent. Metoder der sentrale juridiske og/eller etiske spørsmål er involvert er heller ikke egnet for mini-metodevurdering.

Selve mini-metodevurderingen består av et skjema med spørsmål som belyser effekt, sikkerhet, kostnader, etikk og organisatoriske aspekter ved metoden.

Regional kompetansetjeneste for metodevurdering skal være en samlende kompetansetjeneste for alle helseforetak i Helse Sør-Øst når det gjelder metodevurdering (se tildelingsbrev og mandat (pdf)). Kompetansetjenesten tilbyr blant annet:

 • Bistand for å etablere rutiner for nye metoder i hvert helseforetak
 • Informasjon, kurs og opplæring av ansvarlige i hvert helseforetak
 • Samarbeid om nye metoder blant helseforetak i Helse Sør-Øst
 • Rådgivning ved gjennomføring av mini-metodevurdering
 • Formidling av kontakt mellom støttefunksjoner mellom helseforetakene (bibliotekarer og økonomer)
 • Rekruttering av fagfelle og fageksperter til metodevurderinger på nasjonalt og lokalt nivå
 • Rådgivning ved søknad om nasjonal metodevurdering
 • Generelt forbedringsarbeid innen metodevurdering regionalt og i samarbeid med www.mini-metodevurdering.no og www.nyemetoder.no

Regional kompetansetjeneste for metodevurdering skal fra 2021 ha egen handlingsplan for utviklingsarbeid i tråd med mandatet. Fra 2020 vil helseforetakene i Helse Sør-Øst møtes en gang pr år for å enes om samarbeid rundt mandatet for Regional kompetansetjeneste for metodevurdering og sørge for at alle medisinsk- og helsefaglige ansatte er kjent med hvordan nye metoder skal håndteres i Helse Sør-Øst.  

For å synliggjøre pågående arbeider  meldes nye mini-metodevurderinger inn til www.minimetodevurdering.no, via nettsiden. Det sikrer at ikke flere i Norge gjennomfører de samme mini-metodevurderingene. Mini-metodevurderinger som gjennomføres i Helse Sør-Øst skal i prinsippet gjennomføres innen to til seks måneder og metodekoordinatorer og Regional kompetansetjeneste for metodevurdering bistår slim at dette overholdes. Dette for å holde fornyelse av metoder i kontinuerlig aktivitet.

Sist oppdatert 29.04.2020