Støtte til kurs, kongresser, prosjektoppgaver

Kompetansetjenesten kan gi økonomisk støtte til utgifter i forbindelse med deltakelse på kurs og kongresser og prosjektoppgaver innen tropemedisin. Det gis primært støtte til utenlandske utdanningskurs innen tropemedisin og ikke obligatoriske spesialistutdanningskurs i Norge som dekkes av utdanningsfondene. Støtte gis til leger og sykepleiere (evt. annet helsepersonell) i HSØ på inntil NOK 20 000,-.

Skriv en søknad i brevs form (per post eller epost som scannet pdf) med beskrivelse av hvilke utgifter støtten konkret skal dekke, hvilket kurs/kongress det dreier seg om, motivasjon for å delta, tidligere utdanning/spesialisering, nåværende ansettelsesforhold, samt evt. andre kilder det søkes om støtte fra.

Dokumentasjon på gjennomført kurs, kvittering for betalt deltakelsesavgift og CV må sendes oss innen 3 mnd etter gjennomført kurs.

Du vil deretter få et tilsagn om støtte og beløpets størrelse. Utbetalingen skjer etter framvisning av kvittering for betalt deltakeragvgift.

I etterkant vil vi be om at du skriver en liten rapport, gjerne med billeddokumentasjon, til publisering på vår hjemmeside.

Send søknaden til:

epost: oushfpbtropeogimport@ous-hf.no

Postadresse:

Oslo Universitetssykehus HF

Kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer.

Ullevål sykehus

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Sist oppdatert 09.05.2023