Organisering og målsetting

Organiseringen av Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT).

RKT skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet.

Virksomheten skal favne tjenester og fagområder som omfatter barn, unge og voksne med de tre diagnosene. Det er nedsatt en referansegruppe med representanter fra Helseforetakene i Helse Sør-Øst innen habilitering, psykiatri og nevrologi for barn, unge og voksne, utdanningsinstitusjoner i HSØ, NAV, R-BUP, Allmennlegeforeningen og brukerorganisasjonene. Gruppen ledes pr 2023 av psykologspesialist Kristian Køhn, R-BUP.

RKT utarbeider treårige virksomhetsplaner. Planene lages med utgangspunkt i styringsdokumentene, dialog med brukerforeningene, fagpersoner og innspill fra referansegruppen.

I 2021 markerte RKT 15 års virksomhet. Det ble laget et jubileumsskrift som beskriver historikken og aktiviteter i denne perioden. Du kan lese det her

Sist oppdatert 03.05.2023