Småbarnsalder

bilde av et barn som leker i barnehagen


Gode rutiner for hygiene og smittevern i barnehager er viktig for alle barn, men for barn med cystisk fibrose er det ekstra viktig.

De fleste barn med cystisk fibrose har daglig lungebehandling med inhalasjoner av legemidler, trening, pancreasenzymer til mat og i perioder antibiotika mens de er i barnehage. Det er derfor ekstra viktig med et helsefremmende miljø i barnehagen og gode rutiner for hygiene.  Hygiene og smittevern er en viktig del av infeksjonskontrollen ved sykdommen.


Det kan være aktuelt å utsette barnehagestart for barn med cystisk fibrose til barnet er to år. Dette for å unngå at barnet utsettes for smittespredning i barnehagen. Legen vurderer dette i hvert enkelt tilfelle.


Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og det er vanskelig å unngå smittespredning helt på grunn av barns alder og lek.


Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved gode rutiner for håndvask for barn og ansatte.


Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd om smittevern i barnehager.  De tar blant annet opp råd om generell hygiene, mathygiene og håndhygiene. Her finner du informasjon og råd til foreldre og personale om:

Smittevern i barnehage og skole

God håndhygiene reduserer infeksjoner i barnehagen

Se også veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet

Hvis barnet har behov for behandling og legemidler mens det er i barnehagen er det viktig å etablere gode rutiner for hvordan det skal gjøres i praksis. Det bør planlegges i god tid og avklares hva foreldrene, barnehagen og helsepersonell har ansvar for.   

Les mer om nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage

Tilstrekkelig med ernergi og næringsstoffer er nødvendig for normal utvikling hos alle barn. Spedbarn og småbarn med cystisk fibrose kan ha behov for mer energi og næringsstoffer enn friske barn på samme alder for å vokse tilfredsstillende.

For spedbarn med cystisk fibrose gjelder som utgangspunkt de samme anbefalingene om morsmelk, morsmelkerstatning og introduksjon av mat som for friske spedbarn. De fleste spedbarn med cystisk fibrose vokser tilfredsstillende med morsmelk eller morsmelkerstatning. Ved 4 til 6 måneders alder kan annen mat introduseres. 

Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å dekke barnets behov, kan det være nødvendig med energirik og næringsrik morsmelkerstatning og berikning av maten. Dette vurderes individuelt av lege og klinisk ernæringsfysiolog.

Det er vanlig at småbarn og barn kan være kresne og småspiste i perioder. Det gjelder også barn med cystisk fibrose. Hvis barnet vokser tilfredsstillende og er i fin form er det kanskje ikke grunnlag for bekymring. 

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Sist oppdatert 09.05.2023