NSCF: Rettigheter


Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.

Når barnet er kronisk syk eller funksjonshemmet og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan du ha rett til ti ekstra stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. I tillegg gjelder retten til omsorgspenger til barnet fyller 18 år. Du må søke NAV om ekstra antall stønadsdager.

Omsorgspenger på nav.no

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du har et barn som trenger pleie og tilsyn hele døgnet i en periode.

Pleiepenger på nav.no

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av en nærstående i livets sluttfase.

Du kan få opplæringspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du deltar på kurs eller annen nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Opplæringspenger på nav.no

Du kan ha rett til grunnstønad for å dekke nødvendige, løpende ekstrautgifter som du måtte ha på grunn av din diagnose. Personer med cystisk fibrose kan ha rett til dekning av utgifter til fordyret kosthold ved diett.

Grunnstøna​d på nav.no​

Du kan ha rett til hjelpestønad eller forhøyet hjelpestønad hvis du eller barnet ditt har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av diagnosen. Det er omfanget av ditt pleie og tilsynsbehov som bestemmer hvilken stønadsats du kan få. Forhøyet hjelpestønad gis ikke til personer over 18 år.

Hjelpestønad på nav.no

Forhøyet hjelpestønad på nav.no


Ved cystisk fibrose kan det ytes bidrag til full dekning av utgifter til forbruksmateriell som nevnt nedenfor. Annet spesielt medisinsk utstyr er godkjent på blå resept, jf. folketrygdloven § 5-14, forskriftens § 5, pkt. 7.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i barnesykdommer eller spesialist i lungesykdommer eller fra tilsvarende avdeling i sykehus at søkeren lider av cystisk fibrose og trenger dette materiellet.

  • Hånddesinfeksjonsvæske.Daglig desinfeksjon krever bruk av hånddesinfeksjonsvæske og overflatedesinfeksjon. Dekning gis kun til væske.
  • Engangsslanger.50 sett slanger pr. år
  • Papirservietter
  • Spyttekrus.Normalforbruk er 1 – 3 pr. dag. Totalforbruk ca. 500 pr. år

Du kan få legen din til å søke Helfo om dekning av utgifter til næringsmidler til medisinsk formål på blå resept. Det kan være hvis du har behov for næringsdrikker, næringstilskudd eller sondeernæring.

Les mer om dekning av utgifter til næringsmidler på helsenorge.no

Hvis du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen fordi du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du få mer i støtte og støtte for en lengre periode.

Lånek​assen.no​

Du må være i arbeid eller utdanning for å kunne søke om tilskudd til bil. Målgruppen for tilskuddet er mennesker som ikke kan bruke kollektiv transport på grunn av varig funksjonsnedsettelse.

Tilskudd til bil i ar​beid og utdanning​

Tilskudd til kjøreop​​​​plæring er økonomisk behovsprøvd.​

Stønad til tannbehandling for sjeldne medisinske tilstander

Etter folketrygdloven kan det gis stønad til dekning av utgifter til nødvendig tannbehandling for personer med en sjelden diagnose. Det gjelder blant annet cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og shwachman-diamond syndrom. Du bør derfor informere din tannlege om diagnosen.

Hvis du eller din tannlege har spørsmål om dette så ta kontakt med TAKO-senteret som er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser. 

Gå til TAKO-senteret

Du finner mer informasjon om stønaden på Helsenorge.no

Sist oppdatert 09.05.2023