Arbeidsliv

Hvis du trenger hjelp for å komme i arbeid eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av din helse, kan du ha rett til oppfølging og tiltak fra NAV. Her er noen av tiltakene som kan være aktuelle for deg.

Sykepenger til k​ronisk syk arbeidstaker

Du og arbeidsgiver kan søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden. Det gjelder deg som har en kronisk eller langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær eller økt risiko for hyppige fravær i en begrenset periode.

Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager

Du kan få sykemelding hvis du får behandling som gjør at du ikke kan jobbe samme dag. Må dokumenteres av lege. Ordningen gjelder ved maksimum èn behandlingsdag i uken. Ved flere behandlingsdager per uke, skal gradert sykemelding brukes.   

Arbeidsavklaringspenger

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) hvis din arbeidsevne er redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade.

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging.

Arbeidsevnevurdering

Når NAV skal vurdere om du har rett til AAP, lager de en arbeidsevnevurdering i samarbeid med deg. Det er en helhetsvurdering av dine muligheter og begrensninger i arbeidslivet. Hvordan helsen din påvirker mulighetene til å være i arbeid er viktig i denne vurderingen.

Tilskudd til lønnsutgifter

Lønnstilskudd vil si at arbeidsgiveren får dekket en del av lønnen din. NAV kan innvilge lønnstilskudd om du har problemer med å få en jobb på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, eller om du står i fare for å miste jobben din av helsemessige årsaker. Det kan også være aktuelt ved kronisk sykdom eller graviditet som fører til stort sykefravær.

Det kan gis enten midlertidig lønnstilskudd eller varig lønnstilskudd.

Uføret​rygd

Hvis din inntektsevne er varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade kan du ha rett til uføretrygd, enten 100% uføretrygd eller delvis uføretrygd.

Ung ufør

Hvis du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk, kan du ha rett til utbetaling som ung ufør. Som ung ufør er du sikret en minstesats som er høyere enn for andre.

Jobbe ved siden av uføretrygd

Selv om du får uføretrygd kan du jobbe så mye du har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene. Uføretrygden justeres opp eller ned avhengig av din inntekt.

Andre tiltak for å komme i jobb

Her finner du en oversikt over andre tiltak som kan være aktuelle for deg hvis du trenger hjelp fra NAV til å komme i jobb.

Trenger du hjelp til å komme i jobb. Se informasjon på nettsidene til NAV.​
Sist oppdatert 09.05.2023