Retningslinje om Tourettes syndrom

En kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom er tilgjengelig på metodebok.no. Retningslinjen inneholder både konkrete anbefalinger og generell informasjon om tics og Tourettes syndrom og vanlige sameksisterende tilstander.

Foto av Kristin A. Bakke
Kristin A. Bakke ved NevSom har hatt hovedansvaret for å lede arbeidet med den nye retningslinjen for Tourettes syndrom. Foto: Marit Skram

Retningslinje om Tourettes syndrom

Les retningslinjen hos metodebok.no.

En retningslinje om Tourettes syndrom ble utgitt høsten 2021. Den er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe der alle helseregioner og Norsk Tourette forening er representert. Arbeidsgruppen er ledet av overlege Kristin A Bakke ved NevSom, Nasjonalt kompetansenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Oslo universitetssykehus. Overordnet målsetting for retningslinjen er å bidra til at pasienter med Tourettes syndrom får et likeverdig og helhetlig tilbud om utredning, behandling og oppfølging, og å gjøre kunnskapen om Tourettes syndrom og andre ticstilstander lettere tilgjengelig.

Anbefalinger og informasjonskapitler

Anbefalingene i retningslinjen bygger på en kunnskapsbasert tilnærming. Kunnskapsgrunnlaget omfatter forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasient/brukerkunnskap. I tillegg til anbefalinger har arbeidsgruppen valgt å inkludere et generelt informasjonskapittel om tics og Tourettes syndrom og et kapittel om vanlige sameksisterende tilstander og vansker. Kapitlet om sameksisterende tilstander og vansker tar kun sikte på å beskrive dette når disse forekommer sammen med tics, for eksempel hvordan enkelte tvangssymptomer synes å være karakteristiske for Tourettes syndrom.

Stort behov for en retningslinje

Ulike fagmiljøer og Norsk Tourette Forening har i flere år sett behovet for en nasjonal faglig retningslinje. En norsk offentlig utredning, NOU 2020: 1: Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom, beskriver stor variasjon i tjenestetilbudet til personer med Tourettes syndrom i Norge og behov for økt kompetanse om tilstanden. Den kunnskapsbaserte retningslinjen er ikke en nasjonal faglig retningslinje. Det er Helsedirektoratet som har mandat til å lage nasjonale faglige retningslinjer. Ressurshensyn gjorde at Helsedirektoratet ba om at fagmiljøene selv utarbeidet en retningslinje om Tourettes syndrom. Retningslinjen ble sendt på høring til relevante fagmiljøer. 

Arbeidsgruppen håper at retningslinjen oppleves som nyttig og at den kan bidra til kompetanseheving i hele Norge.

Les retningslinjen på metodebok.no

Den kunnskapsbaserte retningslinjen om Tourettes syndrom er publisert digitalt hos metodebok.no, der man også finner andre retningslinjer og metodebøker for helsesektoren. Retningslinjen for Tourettes syndrom er listet både under nevrologi og psykiatri.

Her finner du Retningslinje om Tourette syndrom.


Retningslinjen trykkes ikke opp, og den kan ikke lastes ned. 

Det er lansert en app for metodebok.no, se forsiden for metodebok.no.​


Om Metodebok.no 

metodebok.no er en startportal for medisinske oppslagsverk som er utviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst. Oppslagsverkene er til

Metodebok.no er en startportal for medisinske oppslagsverk som er utviklet i samarbeid med Helse Sør-Øst.

Les mer om retningslinjen her, i innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforeningen:Ny retningslinje for Tourettes syndrom​Kristin Andersen Bakke, Liv Irene Nøstvik, Heike Eichele​​​​, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no) 13. mai 2022.


 

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024