Psykiatrisk komorbiditet (samsykelighet) og eksekutive vansker hos barn og unge med narkolepsi type 1

Eksekutive vansker (vansker med overordnede styrende kognitive funksjoner) og psykiske lidelser som depresjon, angst og ADHD er utbredt hos voksne pasienter med narkolepsi. I en ny studie fra NevSom viser det seg at cirka to tredjedel av barn og unge med narkolepsi etter H1N1 (svineinfluensa) -pandemien/Pandemrix-vaksinasjon har eksekutive vansker, og cirka halvparten har psykisk lidelse. Vanligst var vansker med arbeidsminne, mens angst, depresjon og ADHD var de vanligste psykiske lidelsene.

Skjematisk
Barn og unge med narkolepsi ble undersøkt for forekomst av psykiatrisk lidelse og eksekutive funksjonsvansker. Illustrasjon: Shuttersock.

​Berit Hjelde Hansen, NevSom

NevSom har kompetansesenteransvar for søvnsykdommene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom, i tillegg til et spesialoppdrag overfor pasienter som fikk narkolepsi etter H1N1 pandemien/Pandemrix vaksinasjonen i 2009. Som ledd i dette spesialoppdraget inviteres pasienter og pårørende til et vurderings- og opplæringsopphold på NevSom. Under oppholdet blir det gjennomført grundige undersøkelser, bl.a. søvnundersøkelsene aktigrafi (10-14 dager i forkant av oppholdet), polysomnografi (PSG) og multippel søvnlatens test (MSLT), spørreskjema om søvn (Stanford) og klinisk legeundersøkelse, samtaler med lege, undervisning og psykososiale samtaler. Svar på hypokretinundersøkelser tatt ved lokalsykehus blir innhentet før oppholdet. Hypokretin er et signalstoff som mangler/er ikke-fungerende ved narkolepsi type 1. Gitt samtykke deltar pasientene i forskningsprosjektet «Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge».

​Eksekutive vansker hos nær to tredjedeler

Totalt 59 barn og unge ble også undersøkt for forekomst av eksekutive funksjonsvansker (ved hjelp av spørreskjema) og psykisk lidelse (ved hjelp klinisk intervju). En eller flere eksekutive dysfunksjoner ble rapportert hos 64.7% av deltakerne. Hyppigst var vansker med arbeidsminne, dernest planlegging/organisering, initiering, fleksibilitet og emosjonell kontroll. 


​Angst, depressivitet og ADHD påvist hos halvparten

En eller flere psykiske lidelser ble påvist hos 52.5% av deltakerne, hyppigst var angstlidelser, depressive lidelser og ADHD. Det var også en økt forekomst av autismespekterlidelser sammenliknet med generell populasjon. 

Sammenheng mellom eksekutive funksjonsvansker og psykisk lidelse

Studien finner ingen sikker sammenheng mellom søvnighet på dagtid og eksekutive vansker, eller søvnighet på dagtid og psykisk lidelse. Studien finner imidlertid en sterk sammenheng mellom eksekutive funksjonsvansker og psykisk lidelse, slik at disse to vanskeområdene synes å opptre samtidig – noe behandlere bør være oppmerksomme på i klinikken. Både det å ha en psykisk lidelse og eksekutive vansker hadde sammenheng med grad av hypokretinmangel, en sammenheng som ikke tidligere har vært undersøkt. 

Studien har noen begrensninger, blant annet at de psykiatriske diagnosene kun er basert på intervju av foreldrene og ikke av barna/ungdommene selv, og at det ikke ble benyttet kartleggingsverktøy bedre egnet til å fange opp autismespektersymptomer.

Narkolepsi

Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom som først og fremst kjennetegnes av en økt søvnighet på dagtid. 2/3 har også katapleksi (muskellammelser utløst av følelser). Forekomst: 0,02 – 0,07 %. Les mer om narkolepsi her​.

​Referanse

Studien er publisert i Sleep Medicine, september 2023, med  tittelen «Associations between psychiatric comorbid disorders and executive dysfunctions in hypocretin-1 deficient pediatric narcolepsy type1», og kan leses i sin helhet hos Sleep Medicine​

Artikkelen er skrevet av Berit Hjelde Hansen i samarbeid med Hilde Andresen (tidligere NevSom, nå Viken fylkeskommune), Terje Nærland og Stine Knudsen-Heier (NevSom og Universitetet i Oslo), Per M Thorsby (Hormonlaboratoriet Aker Sykehus og Universitetet i oslo) og Jonas Gjesvik (Statistisk Sentralbyrå). 

​Les også


Sist oppdatert 13.05.2024