Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)

Artikkel skrevet på oppdrag av og publisert i PsykTestBarn.  Dette er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Ansvarlig for tidsskriftet PsykTestBarn er RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), Helseregion Øst og Sør i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest). Artiklene som publiseres her skal bruke systematiske metoder for å finne forskningsbasert dokumentasjon på måleverktøyene og for å evaluere måleegenskapene PsykTestBarn publiserer artikler for tester og kartleggingsverktøy som brukes i norsk praksis og forskning.

En hånd som holder en pen skrivende på papir.
ADI-R er et seminstrukturert intervju som er utviklet for å bidra til sikrere diagnostisering av autismespekterforstyrrelser. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Artikkelen «Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)» omhandler måleegenskapene til ADI-R basert på publikasjoner fra norske og skandinaviske utvalg.

ADI-R er et seminstrukturert intervju som er utviklet for å bidra til sikrere (valid og reliabel) diagnostisering av autismespekterforstyrrelser.  Intervjuet er utviklet av Sir Michael Rutter, Ann Le Couter og Cathrine Lord og ble første gang publisert i 1989 av Western Psychological Services og revidert i 1994 (ADI-R). Norsk utgave er utarbeidet av Hogrefe i 2009. Det foreligger norsk protokoll med oversikt over spørsmålene, men amerikansk manual med instruksjon for hvordan intervjuet skal gjennomføres og skåres.  Intervjuet består av 93 ledd/spørsmål, og kan benyttes til vurdering av voksne og barn over 12 måneder og med mental alder over 10 måneder.  Intervjuet tar 1,5 – 2,5 timer.  Intervjuet bør gjennomføres av en erfaren kliniker som samtaler med forelder eller omsorgsperson med god kjennskap til utviklingshistorien og nåværende fungering for personen som vurderes. Ved hjelp av en diagnostisk algoritme utarbeides grenseverdier for indikasjon på mulig forekomst av autisme (sannsynlighet for at personen har autisme eller ikke).

Litteratu​rsøk

Som grunnlag for artikkelen, ble det gjennomført systematisk litteratursøk etter studier av målegenskaper ved den norske, svenske og danske versjonen av intervjuet. Litteratursøket ga 190 treff.  I tillegg ble tre artikler inkludert etter innspill fra eksperter. Én norsk befolkningsstudie med til sammen 679 deltakere og seks svenske kliniske studier, hvorav den største bestod av 268 deltakere, oppfylte inklusjonskriteriene. Flertallet av studiene omfattet barn og ungdom.

Måleegenskape​ne

Den diagnostiske validiteten (hvor sikkert intervjuet fanger opp de som virkelig har autisme) til ADI-R er undersøkt for de nye algoritmene for småbarn. Funn viser at den norske og svenske ADI-R-versjonen har lavere sensitivitet sammenlignet med amerikanske valideringsstudier. Dette betyr at de diagnostiske algoritmene for dette utvalget i Norge i noe mindre grad klarte å fange opp barn som hadde autisme sammenlignet med originalstudiene. Grad av samsvar mellom ADI-R og Autism Diagnostic Observation Schedule-2 (ADOS, som er en systematisk observasjonsmetode for diagnostisering av autisme) i diagnostikk er varierende. Interrater-reliabilitet (samsvar i skårer mellom flere skårere) for ADI-Rs enkeltledd, diagnostiske ledd og diagnostisk klassifisering er funnet tilfredsstillende i et mindre svensk utvalg. Faktorer som barnets alder, IQ og atferdsvansker, i tillegg til foreldre bekymring, kan påvirke validiteten til ADI-R. Dette betyr at disse faktorene kan påvirke informantenes svar og dermed den totale skåren.

Konklu​​sjon

Det foreligger ikke norske eller skandinaviske normer. Validiteten til de nye algoritmene for småbarn  er i all hovedsak tilfredsstillende når en komplimenterer diagnostikken av autismespekterforstyrrelser ved hjelp av direkte observasjon ved bruk av ADOS. Karakteristika ved barnet og omsorgsgiver kan påvirke validiteten til ADI-R, altså om intervjuet fungerer etter forutsetningene. Det er behov for studier av validiteten til de ordinære diagnostiske algoritmene, men også av instrumentets reliabilitet.

Refer​anse

Psychometric properties of the Norwegian version of The Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). PsykTestBarn, publisert: 27.06.2017. Marianne Halvorsen Universitetssykehuset Nord-Norge, Barne og ungdomsklinikken, Barnehabiliteringen Tromsø og Sissel Berge Helverschou Oslo Universitetssykehus, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier.

Sist oppdatert 19.12.2022