Hva er sammenhengen mellom psykisk helse og atferd som utfordrer hos personer med autisme og utviklingshemming?

I en ny artikkel fra AUP-studien har forskere tilknyttet NevSom og NKUP, i samarbeid med forskere fra Vestre Viken og Helse Fonna, sett nærmere på sammenhengen mellom psykisk helse og atferd som utfordrer hos personer med både autisme og utviklingshemming. De fant ingen forskjell i atferd som utfordrer mellom personer i gruppen som hadde en psykisk lidelse og de som ikke hadde det. Når man i stedet brukte sjekklister og undersøkte sammenhengen mellom alvorlighetsgraden av atferden og symptomer på psykisk lidelse, fant man klare, signifikante sammenhenger. Disse sammenhengene var imidlertid sammensatte og komplekse, og varierte for ulike grupper av symptomer på psykisk lidelse og ulike typer atferd. Artikkelen konkluderer med at atferd som utfordrer kan være et tegn på psykisk lidelse i denne gruppen, men fordi slik atferd også kan ha andre forklaringer og sammenhengene er komplekse anbefales det ikke å benytte slik atferd som grunnlag for å diagnostisere psykisk lidelse uten en grundig, differensialdiagnostisk utredning.

En svart edderkopp med hvit bakgrunn
Fobi for edderkopper og alvorlig depresjon er begge definerte som psykiske lidelser, men vil naturlig nok påvirke personer på ulike måter. Illustrasjon: Shutterstock

Atferd som utfordrer kan defineres som: «Kulturelt avvikende atferd som er så intens, frekvent eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som i stor grad begrenser eller hindrer tilgang på vanlige tjenester i samfunnet» (NAKU​). Ofte når en omtaler atferd som utfordrer tenker man på agitert, aggressiv eller selvskadende atferd, men begrepet kan også omfatte alvorlig unnvikende eller andre former for atferd som innebærer risiko for skade eller skaper utfordringer i det daglige.

Tidligere forskning på sammenhengen mellom atferd som utfordrer og psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming har gitt blandede funn. Noen studier har funnet klare sammenhenger, mens andre ikke har funnet slike sammenhenger. I denne artikkelen valgte forskerne å benytte seg av to ulike metoder for å utforske disse sammenhengene. Først undersøkte man om personer med autisme og utviklingshemming skåret ulikt på et kartleggingsinstrument for atferd som utfordrer, Aberrant Behavior Checklist (ABC), avhengig av om de hadde blitt diagnostisert med en psykisk lidelse eller ikke. ABC er et av de mest benyttede instrumentene i forskning på slik atferd i internasjonal forskning. 

Få forskjeller mellom gruppene​

I denne studien fant man få forskjeller mellom disse gruppene. Ulike psykiske lidelser varierer imidlertid svært mye når det gjelder både lidelsestrykk og i hvilken grad symptomene vanligvis påvirker funksjonsnivå. Fobi for edderkopper og alvorlig depresjon er begge definerte som psykiske lidelser, men vil naturlig nok påvirke personer på ulike måter.

Forskerne gikk derfor videre og undersøkte sammenhengene mellom hvordan de 175 deltakerne i studien skåret på ABC, og på de ulike skalaene av en sjekkliste for symptomer på psykisk lidelse spesielt tilpasset personer med autisme og utviklingshemming, Psychopathology in Autism Checklist (PAC). De fant at alle skalaene i ABC korrelerte med alle skalaene i PAC. Fordi det også er kjent at både grad av autismerelaterte vansker, intellektuell fungering og kommunikasjonsferdigheter også kan påvirke risikoen for å utvikle atferd som utfordrer, valgte man i tillegg å undersøke sammenhengen mellom PAC og ABC mens man kontrollerte for disse underliggende faktorene. Da kom noen sammenhenger tydeligere fram – for eksempel en klar sammenheng mellom sosial tilbaketrekning/passivitet og depresjon – mens andre sammenhenger var ikke lenger til stede. I tillegg viste det seg at mange underliggende faktorer påvirket sammenhengene mellom symptomer på psykisk lidelse og atferd som utfordrer: Både grad av utviklingshemming, grad av autismerelaterte vansker, kommunikasjonsferdigheter, kjønn og alder viste seg å påvirke ulike sammenhenger på ulike måter.

Atferd som utfordrer kan være et symptom på psykisk lidelse hos mennesker med autisme og utviklingshemming​

I artikkelen konkluderes det med at atferd som utfordrer kan være et symptom på psykisk lidelse hos mennesker med autisme og utviklingshemming. Det ser imidlertid ikke ut til å være noen enkelt observerbare sammenhenger i det ytre atferdsutrykket, slik at man bør gjøre en grundig utredning og kartlegging av utvikling, symptomer, utløsende og miljømessige faktorer for hver enkelt person som viser atferd som utfordrer. I dette bør det inngå kartlegging av psykisk helse, hvor en også må ta høyde for grad av utviklingshemming, grad av autismerelaterte vansker, kommunikasjonsferdigheter, kjønn og alder. Fordi atferd som utfordrer også kan være knyttet til smerter og somatisk sykdom, utilstrekkelig tilrettelegging, uhensiktsmessig læring mv., anbefales det å ta som utgangspunkt at slik atferd ofte kan være et uspesifikt tegn på ubehag eller fortvilelse – og gjennomføre en grundig utredning og kartlegging. Somatisk undersøkelse vil også være viktig.

 

Artikkelen er skrevet av Arvid Nikolai Kildahl (NevSom og NKUP, Oslo universitetssykehus), Linn Beate Ludvigsen (Seksjon utviklingshemming og autisme, Vestre Viken), Oddbjørn Hove (Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede, Helse Fonna) og Sissel Berge Helverschou (NevSom). Den er publisert i Research in Autism Spectrum Disorders og kan leses i sin helhet her. Originaltittel: Exploring the relationship between challenging behaviour and mental health disorder in autistic individuals with intellectual disabilities.

 

Les om AUP-studien her

Til NKUPs forside​

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024