Bok om autisme og mental helse

I boken forteller dyktige fagfolk om hvordan ulike psykiske lidelser arter seg hos mennesker med autisme, og hva man må vite for å kunne gi god behandling. Redaktør for boken er Sissel Berge Helverschou. Boken retter seg mot helsepersonell og andre interesserte, og gir bred kunnskap innen et område der det tidligere er skrevet lite på norsk.

illlustrasjonsbilde
Sissel Berge Helverschou er redaktør for boken om autisme og mental helse, som kom ut våren 2022. Illustrasjon: fra bokens cover.

Sissel Berge Helverschou, NevSom​

I dag er det bred faglig enighet om at mennesker med autisme er mer sårbare for å utvikle psykiske tilleggslidelser, og de fleste studier viser høyere forekomst av psykiske tilleggslidelser hos mennesker med autisme sammenlignet med befolkningen for øvrig, særlig angst og depresjon.

Dette er en forståelse som har forandret seg mye gjennom de siste 20 årene. Tidligere ble alle vansker som personer med autisme har, forstått som en del av autismen. For å kunne forstå den enkelte person med autisme, og som et grunnlag for å gi tilpasset behandling, er det helt avgjørende å kjenne igjen og diagnostisere tilleggsvansker som angst og depresjon.

Autisme er en livslang funksjonsforstyrrelse og behandlingen er i hovedsak opplæring og tilrettelegging for å oppnå best mulig selvstendighet og fungering. Tilleggsvansker kan imidlertid behandles, og i hvilken grad slike vansker identifiseres og behandles har stor betydning for prognose. Det har også vist seg nødvendig å tilpasse behandlingen av tilleggsvansker til de grunnleggende autismevanskene for at behandlingen skal fungere. Dette gjelder for eksempel kognitiv atferdsterapi for angst og depresjon, men også behandling av spiseforstyrrelser, rusproblemer, etc. Behandlingen må også tilpasses personens evnenivå og fungering og interesser for øvrig.

Mange personer med autismevansker får i dag ikke adekvat behandling for sine tilleggsvansker fordi mange fagpersoner innen psykisk helsevern og andre deler av spesialisthelsetjenesten og innen kommunale tjenester ikke har erfaring med denne gruppen og er usikre på hvordan de skal diagnostisere tilleggslidelser og gjennomføre behandling.

Dette er tema som redaktør for boken har arbeidet med de siste 20 årene – å spre kunnskap om autisme og tilleggslidelser spesielt mot spesialisthelsetjenesten gjennom å lede fagnettverk og prosjekter, holde foredrag, skrive vitenskapelige artikler og bokkapitler, og gjennom undervisning på universiteter og høyskoler. Det er imidlertid lite samlet kunnskap på norsk, og etterspørselen blant fagfolk synes å være stor.

Dette er bakgrunnen den nye fagboken som er rettet mot helsepersonell og andre interesserte. Bidragsytere til artikkelsamlingen er alle sentrale fagpersoner innen de tema de skriver om. Boken gir en bred oppsummering av kunnskapsstatus innen et område hvor det ikke har vært skrevet så mye på norsk. Håpet er at boken kan være til hjelp for fagpersoner og bidra til at flere med autisme får psykisk helsehjelp tilpasset sine behov.

For mer informasjon om boken, se Gyldendal.no

 

illlustrasjonsbilde

Boken "Autisme og mental helse" kan bestilles hos Gyldendal.no.

Til NevSoms forside

 

 

Sist oppdatert 13.06.2022