- en klinisk utprøvende studie

Behandling av pasienter med autismespekterforstyrrelser og rusmisbruk

Det har tidligere vært en oppfatning av at rusmisbruk opptrer sjeldent hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASD). Det er gjennomført få studier, så det finnes ikke sikker kunnskap om hvor stort problemet med rus er blant personer med ASD. Imidlertid kan nyere studier tyde på at forekomsten av rusproblemer i denne gruppen er høyere enn tidligere antatt. Vanlig behandling av rusproblemer som for eksempel gruppeterapi, kan være spesielt uegnet for personer ASD, og det finnes begrenset forskning på intervensjoner ved rusproblemer hos personer med ASD.

foto av mann med piller
Fysisk velvære var den hyppigst rapporterte positive siden ved rusbruk, mens opplevelsen av sosial isolasjon og utestengelse ble rapportert som den mest negative siden ved bruk av rusmidler. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Sissel Berge Helverschou, NevSom

Så langt vi vet er dette den første studien som på en systematisk måte beskriver behandling av rusproblemer hos personer med autisme.

Artikkelen er publisert i Substance Abuse: Research and Treatment, og omhandler hvordan personer med ASD og rusmisbruk kan få bedret tilgang på tilpasset behandling ved å heve kompetansen hos fagpersoner i ordinære ruspoliklinikker. Tre terapeuter ble gitt månedlig opplæring om ASD og veiledning i gruppe. Pasientene var ordinært henviste pasienter som ønsket å mestre rusproblemene sine. Fire pasienter, alle menn, som tidligere var diagnostisert med ASD og som hadde normalt eller høyt evnenivå (IQ ≥ 70) gjennomførte behandlingen. Pasientene ble gitt kognitiv atferdsterapi som var tilpasset deres ASD i minimum 10 sesjoner. Det ble gjennomført en standardisert kartlegging før og etter behandling.

​Studien er gjennomført og skrevet av ph.d/psykologspesialist Sissel Berge Helverschou, psykologspesialist Anette Ræder Brunvold og  ph.d/psykologspesialist Espen Ajo Arnevik.

Resu​​ltater

Terapiene varte i mellom åtte og 15 måneder. Etter behandling hadde to pasienter helt sluttet å ruse seg, en hadde redusert rusbruken, mens en fremdeles hadde et stort forbruk av alkohol.  Fysisk velvære var den hyppigst rapporterte positive siden ved rusbruk, mens opplevelsen av sosial isolasjon og utestengelse ble rapportert som den mest negative siden ved bruk av rusmidler. 

Kon​k​lusjon

Kognitiv atferdsterapi synes å være en lovende behandlingstilnærming for personer med ASD og rusproblemer. Resultatene fra studien tyder på at pasientenes symptomer kan bli redusert ved å gi månedlig opplæring og veiledning til terapeuter i ordinære ruspoliklinikker. Denne pasientgruppen synes å trenge flere terapisesjoner og terapien må tilpasses pasientenes grunnproblemer, dvs. terapien må være mer konkret og omfattende. Mange av pasientene synes å trenge psykoedukasjon i forhold til grunnvaskene ved ASD, sosial trening og støtte til å organisere flere aspekter ved livene sine. Noen pasienter trenger mer omfattende behandling enn det som kan tilbys i en poliklinikk. 

Artikkelen kan lastes ned her: Substance Abuse: Research and Treatment

foto av artikkelforfatterne

Her er artikkelforfatterne Sissel Berge Helverschou, Espen Ajo Arnevik og Anette Ræder Brunvold sammen med Joachim Svendsen fra Autismeforeningen (nr 2 f.v.) i anledning lansering av hånboken om Asperger syndrom og rus. Foto: Marit Skram.

Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjenste TSB (NK-TSB), Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) og Seksjon ruspoliklinikker, alle ved Oslo Universitetssykehus.

Andre publikasjoner fra prosjek​​tet

Espen Ajo Arnevik og Sissel Berge Helverschou (2018):
HÅNDBOK: Asperger syndrom og rus - Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling

Espen Ajo Arnevik and Sissel Berge Helverschou (2016): Autism Spectrum Disorder and Co-occurring Substance Use Disorder – A Systematic Review. Int J Qual Stud Health Well-being. 2016; 11

Sist oppdatert 19.12.2022